ครูผู้สอน : ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียนไม่ผ่าน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 ปีการศึกษา 2561
พิมพ์รหัสครู


ครูที่ปรึกษา : รายงานผลการเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษาแรกถึงปีการศึกษา 2561
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox


ครูที่ปรึกษา : ตรวจสอบจำนวนรายวิชาที่ติด ๐,ร,มส,มผ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 ตลอดหลักสูตร
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox


ครูที่ปรึกษา : ตรวจสอบจำนวนรายวิชาที่ติด ๐,ร,มส,มผ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 เฉพาะปีการศึกษา 2561
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox


ออกจากการตรวจสอบผลการเรียน