ครูผู้สอน : ตรวจสอบเฉพาะผลการเรียนไม่ผ่าน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 ปีการศึกษา 2561
พิมพ์รหัสครู
ครูที่ปรึกษา : รายงานผลการเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 ปีการศึกษา 2561
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ครูที่ปรึกษา : ตรวจสอบจำนวนรายวิชาที่ติด ๐,ร,มส,มผ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 ตลอดหลักสูตร
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ครูที่ปรึกษา : ตรวจสอบจำนวนรายวิชาที่ติด ๐,ร,มส,มผ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม.31 เฉพาะปีการศึกษา 2561
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ออกจากการตรวจสอบผลการเรียน