เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา   ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561

นักเรียน : พิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนครู : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
หัวหน้าระดับ : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
รองผู้อำนวยการโรงเรียน : หญิง 1 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน : หญิง 1 คน
ครู : ชาย 16 คน หญิง 35 คน
ครูผู้ช่วย : ชาย 3 คน
อัตราจ้าง : ชาย 2 คน หญิง 2 คน
ครูอัตราจ้าง : ชาย 1 คน หญิง 2 คน
: หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1/1132336
ม.1/2181533
ม.1/3201737
ม.1/4191837
ม.1/5181735
ม.1/6191635
ม.1/744
รวม ม.1 (7 ห้อง)111106217
ม.2/1131730
ม.2/2151631
ม.2/3141933
ม.2/4151631
ม.2/5151732
ม.2/61414
รวม ม.2 (6 ห้อง)8685171
ม.3/1112233
ม.3/2182139
ม.3/3112233
ม.3/4102333
ม.3/592332
ม.3/61313
รวม ม.3 (6 ห้อง)72111183
ม.4/152126
ม.4/262430
ม.4/391524
ม.4/417825
ม.4/588
รวม ม.4 (5 ห้อง)4568113
ม.5/1102333
ม.5/233033
ม.5/352025
ม.5/423326
ม.5/588
รวม ม.5 (5 ห้อง)4976125
ม.6/192837
ม.6/262228
ม.6/371320
ม.6/412315
ม.6/544
รวม ม.6 (5 ห้อง)3866104
สรุปรวมจำนวนห้องเรียน นักเรียน ชาย/หญิง
รวม ม.ต้น (19 ห้อง)269302571
รวม ม.ปลาย (15 ห้อง)132210342
รวมนักเรียนทั้งหมด (34 ห้อง)401512913

ออกจากพิมพ์รายชื่อนักเรียน