เลือกชั้นเรียนเพื่อพิมพ์รายชื่อนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา   ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561

นักเรียน : พิมพ์เลขประจำตัวหรือชื่อ-สกุล เพื่อตรวจสอบตัวตนจากข้อมูลในระบบ
ค้นหาจากชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
ค้นหาโดยพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลนักเรียน
ค้นหาโดยพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนครู : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561
เลือกชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
หัวหน้าระดับ : เลือกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561
เลือกระดับชั้นเรียน โดยคลิกเลือกจาก Listbox
รองผู้อำนวยการโรงเรียน : หญิง 1 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน : หญิง 1 คน
ครู : ชาย 15 คน หญิง 35 คน
อัตราจ้าง : ชาย 2 คน หญิง 2 คน
ครูผู้ช่วย : ชาย 2 คน
ครูอัตราจ้าง : ชาย 1 คน หญิง 1 คน
: หญิง 1 คน
พนักงานขับรถ : ชาย 1 คน
จำนวนห้องเรียน/นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1/1132437
ม.1/2191736
ม.1/3211738
ม.1/4201838
ม.1/5191736
ม.1/6211637
ม.1/733
รวม ม.1 (7 ห้อง)116109225
ม.2/1131730
ม.2/2151833
ม.2/3151934
ม.2/4151732
ม.2/5151732
ม.2/61414
รวม ม.2 (6 ห้อง)8788175
ม.3/1112233
ม.3/2182139
ม.3/3122133
ม.3/4102333
ม.3/592332
ม.3/61313
รวม ม.3 (6 ห้อง)73110183
ม.4/152227
ม.4/262430
ม.4/3101626
ม.4/417926
ม.4/588
รวม ม.4 (5 ห้อง)4671117
ม.5/1102333
ม.5/233134
ม.5/372027
ม.5/424630
ม.5/588
รวม ม.5 (5 ห้อง)5280132
ม.6/192736
ม.6/262329
ม.6/371320
ม.6/412416
ม.6/544
รวม ม.6 (5 ห้อง)3867105
สรุปรวมจำนวนห้องเรียน นักเรียน ชาย/หญิง
รวม ม.ต้น (19 ห้อง)276307583
รวม ม.ปลาย (15 ห้อง)136218354
รวมนักเรียนทั้งหมด (34 ห้อง)412525937

ออกจากพิมพ์รายชื่อนักเรียน