ตรวจสอบและพิมพ์ตารางเรียน-ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31