Welcome ,
Login เข้ามาล่าสุดเมื่อ

รายชื่อครูประจำรายวิชา แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ลำดับ รหัสครู ชื่อ - ชื่อสกุล ประจำชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ Check
1 106 นางบงกช แซ่เอ็ง ม.1/5 ภาษาไทย
2 108 นางวิชุตา ต้นพุดซา ม.3/1 ภาษาไทย
3 109 นางสุชาติ โมสูงเนิน ม.6/2 ภาษาไทย
4 111 นางภรรณอร สกุลจันท์ ม.5/3 ภาษาไทย
5 113 นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข ม.2/2 ภาษาไทย
6 202 นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ม.4/1 คณิตศาสตร์
7 203 นางสาวประกาย เลาสูงเนิน ม.2/3 คณิตศาสตร์
8 204 นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล ม.2/4 คณิตศาสตร์
9 207 นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน ม.3/4 คณิตศาสตร์
10 208 นายทวี ศิลปะ ม.1/2 คณิตศาสตร์
11 209 นางสุดารัตน์ บาดกระโทก ม.6/4 คณิตศาสตร์
12 302 นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ม.4/2 วิทยาศาสตร์
13 303 นางจันทร์เพ็ญ ซื่อสัจลือสกุล ม.5/2 วิทยาศาสตร์
14 304 นายประกอบ อ่ำรอด ม.6/1 วิทยาศาสตร์
15 308 นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน ม.5/4 วิทยาศาสตร์
16 310 นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ ม.3/3 วิทยาศาสตร์
17 311 นางสาวลมัย เบาสูงเนิน ม.5/2 วิทยาศาสตร์
18 312 นางดวงรัตน์ ลอยฟู ม.6/1 วิทยาศาสตร์
19 313 นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร ม.1/3 วิทยาศาสตร์
20 314 นายทรงศักดิ์ คำโฮง วิทยาศาสตร์
21 401 นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ ม.5/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 402 นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ ม.6/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 403 นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี ม.4/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
24 405 นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม ม.1/1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 409 นายธรณ์ธีรุตน์ ? ?นาดี ม.2/2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26 451 นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง ม.2/3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
27 504 นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ ม.3/5 สุขศึกษาและพลศึกษา
28 506 นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ม.6/3 สุขศึกษาและพลศึกษา
29 507 นายชนะ แสงจันทร์งาม ม.5/1 สุขศึกษาและพลศึกษา
30 508 นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ ม.2/5 สุขศึกษาและพลศึกษา
31 551 นายจาตุรนต์ ขวัญมี ม.5/5 สุขศึกษาและพลศึกษา
32 601 นางอรุณศรี ศรีแก้ว ม.1/6 ศิลปะ
33 602 นางจีระภา สุขภิรมย์ ม.2/3 ศิลปะ
34 603 นายสังคม ศรเพชรนรินทร์ ม.1/3 ศิลปะ
35 604 นางมะลิ สอนใหม่ ม.1/4 ศิลปะ
36 606 นายสมทรง พัจนสุนทร ม.1/5 ศิลปะ
37 607 นายพีรณัฐ ชิดสุข ม.3/3 ศิลปะ
38 701 นายคมคาย โนนพลกรัง ม.3/5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
39 707 นางอัญชัญ งามสูงเนิน ม.2/1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 708 นางอำพันธ์ รันสูงเนิน ม.3/4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
41 709 นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ ม.4/3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
42 710 นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง ม.3/1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
43 714 นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง ม.1/4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
44 715 นางสาวศิริ เตียนพลกรัง ม.3/2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
45 716 นางธารินี อยู่มาก ม.4/3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
46 717 นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล ม.4/1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
47 751 นายกรรญดา ณิชกุลโรชา ม.1/2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
48 801 นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุล ม.6/2 ภาษาต่างประเทศ
49 807 นายสุชาติ จรโคกกรวด ม.2/5 ภาษาต่างประเทศ
50 810 นางอุดมพร ชื่นอาภา ม.2/1 ภาษาต่างประเทศ
51 811 นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ ม.3/2 ภาษาต่างประเทศ
52 812 นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน ม.4/4 ภาษาต่างประเทศ
53 855 นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์ ม.1/6 ภาษาต่างประเทศ
54 860 Mr.Kinley Tshering ม.4/4 ภาษาต่างประเทศ
55 861 MissSonam Yangdon ม.5/3 ภาษาต่างประเทศ
56 901 นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน ม.6/3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 315 นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร ม.1/1 วิทยาศาสตร์
58 813 นางสาวณกรกมล ศรีไชย ม.5/3 ภาษาต่างประเทศ
59 411 นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา ม.2/4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 210 นายธนพล ชินอ่อน ม.1/2 คณิตศาสตร์
61 862 นางสาววิภารัตน์ มะลาวัลย์ ภาษาต่างประเทศ


กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน