ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ106:บงกช108:วิชุตา109:สุชาติ111:ภรรณอร113:พิชญาภา
จันทร์เข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---ม.2/5:ท22102ม.6/2:ท33102ม.4/4:ท31102ม.1/5:ท21102
 คาบเรียนที่ 2ม.3/3:ท23102ม.2/4:ท22102ม.5/4:ท32102------
 คาบเรียนที่ 3ม.3/2:ท23102ม.2/2:ท22102ม.5/3:ท32102---ม.1/6:ท21102
 คาบเรียนที่ 4ม.3/4:ท23102ม.2/3:ท22102---------
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5ม.3/1:ท23102ม.2/3:ท22102---ม.6/3:ท33102ม.1/4:ท21102
 คาบเรียนที่ 6------ม.5/2:ท32102ม.6/4:ท30206กก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 7---------ม.6/4:ท30206กก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
อังคารเข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/4:ท30202ม.4/3:ท30202ม.1/1:ท21102------
 คาบเรียนที่ 2ม.3/4:ท23102ม.2/2:ท22102ม.6/2:ท33102---ม.1/3:ท21102
 คาบเรียนที่ 3ม.3/5:ท23102ม.2/5:ท22102---ม.5/3:ท30204---
 คาบเรียนที่ 4---------ม.5/3:ท30204---
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---------ม.6/3:ท33102ม.1/6:ท21102
 คาบเรียนที่ 6------ม.6/1:ท33102---กก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 7------ม.6/2:ก33905ม.4/2:ท31102กก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
พุธเข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.3/5:ท23102ม.2/4:ท22102ม.1/2:ท21102ม.4/1:ท31102---
 คาบเรียนที่ 2ม.4/5:ท31102ม.2/5:ท22102ม.1/1:ท21102ม.4/4:ท31102ม.1/7:ท21102
 คาบเรียนที่ 3ม.5/5:ท32102ม.2/1:ท22102---ม.6/3:ท30206ม.2/6:ท22102
 คาบเรียนที่ 4ม.6/5:ท33102ม.2/3:ท22102---ม.6/3:ท30206ม.3/6:ท23102
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5ม.3/3:ท23102---ม.5/2:ท32102ม.4/3:ท31102ม.1/4:ท21102
 คาบเรียนที่ 6ม.3/2:ท23102ม.4/3:ท30202ม.5/1:ท32102---ม.1/3:ท21102
 คาบเรียนที่ 7กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.
 คาบเรียนที่ 8---------------
พฤหัสบดีเข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---ม.2/1:ท22102ม.5/3:ท32102ม.4/3:ท31102---
 คาบเรียนที่ 2ม.3/3:ท23102ม.2/2:ท22102ม.5/4:ท32102------
 คาบเรียนที่ 3ม.3/1:ท23102---ม.1/2:ท21102ม.6/4:ท33102---
 คาบเรียนที่ 4ม.3/5:ท23102---ม.1/1:ท21102---ม.1/6:ท21102
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/4:ท30202------------
 คาบเรียนที่ 6------------ม.1/5:ท21102
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ชุมนุม---ม.5/3:ก32905กก.ชุมนุม
 คาบเรียนที่ 8---------------
ศุกร์เข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2---ม.2/4:ท22102---ม.4/1:ท31102ม.1/4:ท21102
 คาบเรียนที่ 3ม.3/4:ท23102---ม.5/1:ท32102ม.4/2:ท31102ม.1/5:ท21102
 คาบเรียนที่ 4ม.3/1:ท23102---ม.1/2:ท21102ม.6/4:ท33102ม.1/3:ท21102
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5ม.3/2:ท23102---ม.6/1:ท33102ม.5/4:ท30204---
 คาบเรียนที่ 6---ม.2/1:ท22102---ม.5/4:ท30204---
 คาบเรียนที่ 7------------ม.2/2:ก22906
 คาบเรียนที่ 8---ม.3/1:ก23908---------
เสาร์เข้าแถว---------------
 Home room---------------
 คาบเรียนที่ 1---------------
 คาบเรียนที่ 2---------------
 คาบเรียนที่ 3---------------
 คาบเรียนที่ 4---------------
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---------------
 คาบเรียนที่ 6---------------
 คาบเรียนที่ 7---------------
 คาบเรียนที่ 8---------------
อาทิตย์เข้าแถว---------------
 Home room---------------
 คาบเรียนที่ 1---------------
 คาบเรียนที่ 2---------------
 คาบเรียนที่ 3---------------
 คาบเรียนที่ 4---------------
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---------------
 คาบเรียนที่ 6---------------
 คาบเรียนที่ 7---------------
 คาบเรียนที่ 8---------------
รวมคาบที่สอน3028283030

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229