ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ202:ชูชาติ203:ประกาย204:ลดาวัลย์207:บรรจง208:ทวี209:สุดารัตน์210:ธนพล
จันทร์เข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/3:ค31102---ม.1/1:ค21102ม.2/4:ค22102ม.3/2:ค23102---ม.6/1:ค30206
 คาบเรียนที่ 2ม.4/5:ค31202---ม.1/4:ค21102ม.2/6:ค22102ม.1/2:ส20232ม.5/5:ค30204---
 คาบเรียนที่ 3ม.4/5:ค31202---ม.1/3:ค21102ม.2/6:ค22102ม.3/4:ค23102ม.5/5:ค30204---
 คาบเรียนที่ 4ม.6/5:ค30206------ม.1/7:ค21102ม.3/6:ค23102ม.5/5:ค30204---
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/3:ค31202---ม.1/2:ค21102---ม.3/5:ค23102ม.5/3:ค32102ม.2/5:ค22102
 คาบเรียนที่ 6ม.6/5:ค30206กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน------
 คาบเรียนที่ 7ม.4/1:ค31202กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนม.6/3:ค30206---
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
อังคารเข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/2:ค31102---ม.1/5:ค21102ม.2/4:ค22102ม.3/1:ค23102ม.6/3:ค30206---
 คาบเรียนที่ 2ม.4/3:ค31102------ม.2/3:ค22102ม.3/3:ค23102ม.5/2:ค32102---
 คาบเรียนที่ 3ม.4/1:ค31102ม.6/4:ส30215---ม.2/2:ค22102---------
 คาบเรียนที่ 4ม.4/4:ค31102ม.6/4:ส30215---ม.2/1:ค22102------ม.6/1:ค30206
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/2:ค31202---------ม.3/1:ค23202ม.6/2:ค30206---
 คาบเรียนที่ 6ม.4/5:ค31202กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนม.5/4:ค32102---
 คาบเรียนที่ 7ม.6/5:ค33102กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน------
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
พุธเข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/3:ค31202---ม.1/3:ค21102ม.2/2:ค22102ม.3/3:ค23102------
 คาบเรียนที่ 2ม.4/3:ค31202------ม.2/3:ค22102ม.3/4:ค23102------
 คาบเรียนที่ 3ม.4/2:ค31202------------ม.6/2:ค30206---
 คาบเรียนที่ 4ม.4/2:ค31202---ม.1/5:ค21102ม.2/1:ค22102---------
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/5:ค31202---ม.2/4:ก22906ม.3/4:ก23906ม.3/5:ค23102ม.5/1:ค32102ม.1/6:ค21102
 คาบเรียนที่ 6ม.4/5:ค31102---------------ม.2/5:ค22102
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.
 คาบเรียนที่ 8---------------------
พฤหัสบดีเข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/4:ค31102---ม.1/2:ค21102---ม.3/1:ค23102ม.5/2:ค32102ม.2/5:ค22102
 คาบเรียนที่ 2ม.4/2:ค31102---ม.1/1:ค21102---ม.3/2:ค23102------
 คาบเรียนที่ 3ม.4/1:ค31102ม.5/4:ส30208ม.1/4:ค21102ม.2/4:ค22102ม.3/5:ค23102ม.5/1:ค32102---
 คาบเรียนที่ 4ม.4/1:ค31202ม.5/4:ส30208ม.1/5:ค21102ม.2/3:ค22102---------
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.6/5:ค30206ม.6/3:ส30215---------ม.5/3:ค32102ม.1/6:ค21102
 คาบเรียนที่ 6---ม.6/3:ส30215---------------
 คาบเรียนที่ 7ม.6/5:ค33102กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุม---ม.6/1:ค30206
 คาบเรียนที่ 8---------------------
ศุกร์เข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2ม.4/2:ค31202---ม.1/1:ค21102---ม.3/2:ค23102ม.5/4:ค32102---
 คาบเรียนที่ 3ม.4/1:ค31202---ม.1/3:ค21102---ม.3/1:ค23102ม.6/3:ค30206---
 คาบเรียนที่ 4ม.4/1:ค31202---ม.1/4:ค21102ม.2/1:ค22102ม.3/3:ค23102ม.6/2:ค30206---
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/3:ค31202ม.5/3:ส30208---ม.1/7:ค21102ม.3/4:ค23102---ม.1/6:ค21102
 คาบเรียนที่ 6ม.4/5:ค31102ม.5/3:ส30208ม.1/2:ค21102ม.2/2:ค22102---------
 คาบเรียนที่ 7---ม.2/3:ส20234---ม.1/7:ค21102---ม.6/4:ก33906---
 คาบเรียนที่ 8ม.4/1:ก31906------ม.2/6:ค22102------ม.1/2:ก21908
เสาร์เข้าแถว---------------------
 Home room---------------------
 คาบเรียนที่ 1---------------------
 คาบเรียนที่ 2---------------------
 คาบเรียนที่ 3---------------------
 คาบเรียนที่ 4---------------------
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5---------------------
 คาบเรียนที่ 6---------------------
 คาบเรียนที่ 7---------------------
 คาบเรียนที่ 8---------------------
อาทิตย์เข้าแถว---------------------
 Home room---------------------
 คาบเรียนที่ 1---------------------
 คาบเรียนที่ 2---------------------
 คาบเรียนที่ 3---------------------
 คาบเรียนที่ 4---------------------
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5---------------------
 คาบเรียนที่ 6---------------------
 คาบเรียนที่ 7---------------------
 คาบเรียนที่ 8---------------------
รวมคาบที่สอน41232633322719

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229