ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ302:โกวิทย์303:จันทร์เพ็ญ304:ประกอบ308:รุ่งเดือน310:เพ็ญจันทร์311:ลมัย312:ดวงรัตน์313:นภัสสร314:ทรงศักดิ์315:อุบลพรรณ์
จันทร์เข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---Homeroom
 คาบเรียนที่ 1---------ม.4/1:ว30202ม.2/2:ว22102ม.4/2:ว30222ม.1/4:ว21102ม.3/1:ว23102---ม.1/6:ว21202
 คาบเรียนที่ 2---------ม.4/1:ว30202ม.2/2:ว22102ม.4/2:ว30222ม.6/1:ว33122ม.3/1:ว23102---ม.1/6:ว21202
 คาบเรียนที่ 3---ม.4/1:ว30242ม.6/1:ว30205ม.4/2:ว30202ม.2/1:ว22102---ม.5/2:ว30224---------
 คาบเรียนที่ 4---ม.4/1:ว30242ม.6/1:ว30205ม.4/2:ว30202ม.2/1:ว22102---ม.5/2:ว30224---------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.4/2:ว30242ม.6/2:ว30261---------------------
 คาบเรียนที่ 6---ม.4/2:ว30242ม.6/2:ว30261---กก.ลดเวลาเรียน---ม.6/1:ก33905กก.ลดเวลาเรียน---ม.4/3:ว30292
 คาบเรียนที่ 7---------ม.5/4:ก32905กก.ลดเวลาเรียนม.5/2:ส30233---กก.ลดเวลาเรียน---ม.4/3:ว30292
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---PLC กลุ่มสาระฯ
อังคารเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---Homeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.5/1:ว30243---------ม.2/5:ว22102ม.4/1:ว30222ม.1/2:ว21102ม.3/5:ว23102------
 คาบเรียนที่ 2ม.5/1:ว30243---------ม.2/5:ว22102ม.4/1:ว30222ม.1/2:ว21102ม.3/5:ว23102------
 คาบเรียนที่ 3ม.5/2:ว30243---ม.6/2:ว30205ม.5/1:ว30203ม.2/3:ว22102ม.1/3:ว21102ม.1/4:ว21102ม.3/4:ว23102------
 คาบเรียนที่ 4ม.5/2:ว30243---ม.6/2:ว30205ม.5/1:ว30203ม.2/3:ว22102ม.1/3:ว21102ม.1/4:ว21102ม.3/4:ว23102------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.5/2:ก32905ม.6/1:ว30261---------------------
 คาบเรียนที่ 6---ม.6/3:ว33143ม.6/2:ว30261---กก.ลดเวลาเรียน------กก.ลดเวลาเรียน---ม.4/4:ว30292
 คาบเรียนที่ 7---ม.6/3:ว33143------กก.ลดเวลาเรียน------กก.ลดเวลาเรียน---ม.4/4:ว30292
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---PLC กลุ่มสาระฯ
พุธเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---Homeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.6/2:ว30245---ม.5/3:ว32102------------ม.3/4:ว23102------
 คาบเรียนที่ 2ม.6/2:ว30245---ม.5/3:ว32102---ม.2/2:ว22102---------------
 คาบเรียนที่ 3------ม.6/1:ว30205ม.5/2:ว30203ม.2/4:ว22102---ม.5/1:ว30224ม.3/2:ว23102------
 คาบเรียนที่ 4------ม.6/1:ว30205ม.5/2:ว30203------ม.5/1:ว30224ม.3/2:ว23102------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---------------ม.1/1:ว21102---------ม.1/2:ว21202
 คาบเรียนที่ 6---------ม.4/1:ว30202---ม.1/1:ว21102---------ม.1/2:ว21202
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.---กก.ลส.-นน.
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
พฤหัสบดีเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---Homeroom
 คาบเรียนที่ 1------ม.6/1:ว30261ม.5/1:ว30203---ม.1/6:ว21102---------ม.1/4:ว21202
 คาบเรียนที่ 2---ม.4/1:ว30242ม.6/1:ว30261ม.5/1:ว30203---ม.1/5:ว21102---ม.3/1:ว23102---ม.1/4:ว21202
 คาบเรียนที่ 3ม.6/1:ว30245ม.4/2:ว30242------ม.2/5:ว22102ม.1/5:ว21102ม.6/2:ว33122---------
 คาบเรียนที่ 4ม.6/1:ว30245---------ม.2/1:ว22102---ม.6/2:ว33122---------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.6/4:ว33143ม.5/4:ว32102ม.4/2:ว30202---ม.1/3:ว21102ม.1/2:ว21102ม.3/3:ว23102------
 คาบเรียนที่ 6ม.6/2:ว30245ม.6/4:ว33143ม.5/4:ว32102------ม.1/1:ว21102---ม.3/5:ว23102---ม.4/2:ว30292
 คาบเรียนที่ 7------------กก.ชุมนุม------กก.ชุมนุม---ม.4/2:ว30292
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
ศุกร์เข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---Homeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์---กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2ม.5/1:ว30243---ม.6/2:ว30205---ม.2/3:ว22102ม.1/5:ว21102ม.6/1:ว33122ม.3/3:ว23102------
 คาบเรียนที่ 3ม.5/2:ว30243---ม.6/2:ว30205---ม.2/4:ว22102ม.1/6:ว21102ม.6/1:ว33122ม.3/3:ว23102------
 คาบเรียนที่ 4ม.6/1:ว30245---------ม.2/4:ว22102ม.1/6:ว21102ม.5/2:ว30224ม.3/2:ว23102------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---------ม.5/2:ว30203ม.3/3:ส20236ม.4/1:ว30222ม.5/1:ว30224---------
 คาบเรียนที่ 6---------ม.5/2:ว30203------ม.6/2:ว33122------ม.4/1:ว30292
 คาบเรียนที่ 7---ม.5/2:ก32906ม.6/1:ก33906ม.5/4:ก32906---ม.4/2:ว30222---ม.1/3:ส20232---ม.4/1:ว30292
 คาบเรียนที่ 8ม.4/2:ก31906------------------------ม.1/1:ก21908
เสาร์เข้าแถว------------------------------
 Home room------------------------------
 คาบเรียนที่ 1------------------------------
 คาบเรียนที่ 2------------------------------
 คาบเรียนที่ 3------------------------------
 คาบเรียนที่ 4------------------------------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
อาทิตย์เข้าแถว------------------------------
 Home room------------------------------
 คาบเรียนที่ 1------------------------------
 คาบเรียนที่ 2------------------------------
 คาบเรียนที่ 3------------------------------
 คาบเรียนที่ 4------------------------------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
รวมคาบที่สอน2221282530282830024

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229