ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ401:ชนิศา402:กษมาภา403:ปนัดดา405:พิมพ์ชณัฐ409:ธรณ์ธีรุตน์411:สุปราณี451:ธิดารัตน์
จันทร์เข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---ม.5/4:ส32102ม.6/3:ส33102---------ม.2/3:ส22102
 คาบเรียนที่ 2ม.4/4:ส31102ม.2/3:ส22104---ม.3/4:ส23102ม.1/1:ส21102ม.1/3:ส21104ม.1/5:ส21102
 คาบเรียนที่ 3ม.4/3:ส31102ม.2/5:ส22104ม.6/2:ส33102---ม.1/2:ส21102ม.2/4:ส22102---
 คาบเรียนที่ 4---ม.2/4:ส22104ม.4/3:ส31104ม.3/2:ส23102ม.1/3:ส21102ม.1/2:ส21104---
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.5/2:ส32102ม.6/1:ส33102ม.3/3:ส23102ม.2/2:ก22908ม.2/4:ส20234ม.1/6:ส21102
 คาบเรียนที่ 6---------กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 7---------กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
อังคารเข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---ม.5/4:ส32102---ม.3/4:ส23102ม.1/3:ส21102---ม.1/4:ส21102
 คาบเรียนที่ 2---ม.5/3:ส32102ม.4/2:ส31104------ม.1/1:ส21104ม.1/6:ส21102
 คาบเรียนที่ 3ม.3/3:ส23104---ม.4/4:ส31104---ม.1/1:ส21102---ม.2/1:ส22102
 คาบเรียนที่ 4ม.3/2:ส23104------------ม.2/2:ส22102---
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5---------------ม.1/4:ส21104ม.2/5:ส22102
 คาบเรียนที่ 6------ม.6/4:ส33102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 7ม.4/1:ส31102------กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
พุธเข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/2:ส31102ม.2/1:ส22104---ม.3/1:ส23102ม.5/1:ส32104---ม.2/5:ส22102
 คาบเรียนที่ 2------ม.6/1:ส33102ม.3/3:ส23102ม.5/4:ส32104---ม.1/5:ส21102
 คาบเรียนที่ 3ม.4/1:ส31102------ม.3/5:ส23102---ม.1/5:ส21104ม.2/3:ส22102
 คาบเรียนที่ 4ม.3/1:ส23104---ม.4/1:ส31104ม.3/5:ส23102---ม.2/4:ส22102ม.1/4:ส21102
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.5/3:ส32102---ม.3/2:ส23102ม.2/2:ส20234------
 คาบเรียนที่ 6ม.3/4:ส23104ม.6/4:ก33905------ม.5/3:ส32104ม.1/6:ส21104ม.1/4:ส21102
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.
 คาบเรียนที่ 8---------------------
พฤหัสบดีเข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/2:ส31102---------ม.1/3:ส21102ม.2/2:ส22102ม.1/7:ส21104
 คาบเรียนที่ 2ม.3/5:ส23104------ม.3/4:ส23102ม.1/2:ส21102---ม.2/1:ส22102
 คาบเรียนที่ 3------ม.6/3:ส33102ม.3/2:ส23102ม.5/2:ส32104---ม.2/3:ส22102
 คาบเรียนที่ 4---ม.5/2:ส32102---ม.3/1:ส23102---------
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/3:ส31102ม.5/1:ส32102ม.6/2:ส33102---ม.1/1:ส21102---ม.2/5:ส22102
 คาบเรียนที่ 6ม.4/4:ส31102ม.2/2:ส22104---ม.3/3:ส23102------ม.2/3:ก22906
 คาบเรียนที่ 7ม.5/4:ส30233------กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุม
 คาบเรียนที่ 8------ม.4/2:ส30231------------
ศุกร์เข้าแถว---------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2ม.4/5:ส31102ม.5/5:ส32102ม.6/4:ส33102ม.3/5:ส23102ม.1/7:ส21102ม.2/2:ส22102---
 คาบเรียนที่ 3ม.4/5:ส31104ม.5/5:ส32102---ม.3/6:ส23102ม.1/7:ส21102ม.2/6:ส22102---
 คาบเรียนที่ 4---ม.5/5:ส32104ม.6/5:ส33102ม.3/6:ส23104ม.1/7:ส21102ม.2/6:ส22102---
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5------ม.4/2:ก31905ม.3/1:ส23102---ม.2/6:ส22102ม.1/5:ส21102
 คาบเรียนที่ 6---ม.5/1:ส32102---------ม.2/4:ส22102ม.1/6:ส21102
 คาบเรียนที่ 7ม.4/5:ส31102------ม.1/1:ส20232ม.1/2:ส21102ม.2/4:ก22908ม.2/1:ส22102
 คาบเรียนที่ 8---------------------
เสาร์เข้าแถว---------------------
 Home room---------------------
 คาบเรียนที่ 1---------------------
 คาบเรียนที่ 2---------------------
 คาบเรียนที่ 3---------------------
 คาบเรียนที่ 4---------------------
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5---------------------
 คาบเรียนที่ 6---------------------
 คาบเรียนที่ 7---------------------
 คาบเรียนที่ 8---------------------
อาทิตย์เข้าแถว---------------------
 Home room---------------------
 คาบเรียนที่ 1---------------------
 คาบเรียนที่ 2---------------------
 คาบเรียนที่ 3---------------------
 คาบเรียนที่ 4---------------------
 พักกลางวัน---------------------
 คาบเรียนที่ 5---------------------
 คาบเรียนที่ 6---------------------
 คาบเรียนที่ 7---------------------
 คาบเรียนที่ 8---------------------
รวมคาบที่สอน26262432323134

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229