ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ504:แววตา506:ยุทธภัณฑ์507:ชนะ508:ทรงวุฒิ551:จาตุรนต์
จันทร์เข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1---------ม.3/5:พ23104---
 คาบเรียนที่ 2---------------
 คาบเรียนที่ 3ม.6/4:พ33102---ม.2/3:พ22103------
 คาบเรียนที่ 4ม.6/2:พ33102------ม.1/6:พ21103---
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5ม.5/1:พ32102ม.2/1:พ22104---ม.1/1:พ21104---
 คาบเรียนที่ 6ม.5/3:พ32102ม.5/1:พ30207---กก.ลดเวลาเรียน---
 คาบเรียนที่ 7ม.6/1:พ33102---ม.5/1:ส30233กก.ลดเวลาเรียน---
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---
อังคารเข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1---------------
 คาบเรียนที่ 2---------ม.1/5:พ21104---
 คาบเรียนที่ 3---------------
 คาบเรียนที่ 4ม.3/5:ก23906------ม.2/5:ก22906---
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.2/2:พ22104ม.2/4:พ22103ม.1/3:พ21103---
 คาบเรียนที่ 6---ม.5/2:พ30207ม.4/2:พ30205กก.ลดเวลาเรียน---
 คาบเรียนที่ 7---ม.5/4:พ30207ม.5/1:ก32906กก.ลดเวลาเรียน---
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---
พุธเข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1------ม.4/4:พ30205ม.1/1:พ21103---
 คาบเรียนที่ 2ม.4/2:พ31102---ม.2/1:พ22103ม.1/2:พ21103---
 คาบเรียนที่ 3ม.5/4:พ32102---ม.3/1:พ23103ม.1/4:พ21103---
 คาบเรียนที่ 4---ม.5/3:พ30207---------
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5ม.4/1:พ31102ม.6/1:พ30211ม.2/5:พ22103------
 คาบเรียนที่ 6ม.3/5:ส20236ม.6/2:พ30211ม.2/2:พ22103------
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.---
 คาบเรียนที่ 8---------------
พฤหัสบดีเข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1------ม.3/3:พ23103ม.3/4:พ23104---
 คาบเรียนที่ 2ม.4/3:พ31102------ม.2/5:ก22908---
 คาบเรียนที่ 3---------ม.1/6:พ21104---
 คาบเรียนที่ 4---ม.2/4:พ22104---ม.3/2:พ23104---
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.2/3:พ22104ม.3/5:พ23103ม.1/5:พ21103---
 คาบเรียนที่ 6ม.5/2:พ32102ม.2/5:พ22104ม.4/1:พ30205ม.1/3:พ21104---
 คาบเรียนที่ 7---ม.6/3:ก33906---กก.ชุมนุม---
 คาบเรียนที่ 8---------------
ศุกร์เข้าแถว---------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์---
 คาบเรียนที่ 2------ม.3/4:พ23103ม.3/1:พ23104---
 คาบเรียนที่ 3ม.4/4:พ31102------ม.1/4:พ21104---
 คาบเรียนที่ 4ม.6/3:พ33102---ม.4/3:พ30205------
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.6/4:พ30211---ม.1/2:พ21104---
 คาบเรียนที่ 6------ม.3/2:พ23103ม.3/3:พ23104---
 คาบเรียนที่ 7---ม.6/3:พ30211ม.5/1:ก32905------
 คาบเรียนที่ 8---------------
เสาร์เข้าแถว---------------
 Home room---------------
 คาบเรียนที่ 1---------------
 คาบเรียนที่ 2---------------
 คาบเรียนที่ 3---------------
 คาบเรียนที่ 4---------------
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---------------
 คาบเรียนที่ 6---------------
 คาบเรียนที่ 7---------------
 คาบเรียนที่ 8---------------
อาทิตย์เข้าแถว---------------
 Home room---------------
 คาบเรียนที่ 1---------------
 คาบเรียนที่ 2---------------
 คาบเรียนที่ 3---------------
 คาบเรียนที่ 4---------------
 พักกลางวัน---------------
 คาบเรียนที่ 5---------------
 คาบเรียนที่ 6---------------
 คาบเรียนที่ 7---------------
 คาบเรียนที่ 8---------------
รวมคาบที่สอน232326330

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229