ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ701:คมคาย707:อัญชัญ708:อำพันธ์709:สุทธิพันธ์710:ภูวดิษฐ์714:อรปวีณ์715:ศิริ716:ธารินี717:ศาสตรา751:กรรญดา
จันทร์เข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroom---HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1------------------------ม.5/1:ง30204---
 คาบเรียนที่ 2---ม.2/1:ส20234------------------ม.5/1:ง30204---
 คาบเรียนที่ 3---------ม.6/3:ง30207---ม.3/1:ง23102---ม.4/4:ง30262ม.1/5:ว21202---
 คาบเรียนที่ 4---------ม.6/3:ง30207ม.5/3:ศ32102ม.3/1:ง23102---ม.4/4:ง30262ม.1/5:ว21202---
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------ม.5/4:ศ32102---ม.3/2:ก23906ม.4/4:ง30262ม.4/1:ว31191---
 คาบเรียนที่ 6------กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนม.4/4:ง30262ม.4/1:ว31191---
 คาบเรียนที่ 7------กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน---------
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
อังคารเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroom---HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.2/1:ง20204------ม.6/1:ง30207---ม.3/2:ง23102------------
 คาบเรียนที่ 2ม.2/1:ง20204------ม.6/1:ง30207ม.2/4:ศ22102ม.3/2:ง23102------------
 คาบเรียนที่ 3---ม.3/1:ง20208------ม.2/4:ศ22102ม.5/4:ง30222ม.1/5:ง21102---ม.4/2:ว31191---
 คาบเรียนที่ 4---ม.3/1:ง20208---------ม.5/4:ง30222ม.1/5:ง21102---ม.4/2:ว31191---
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.2/1:ก22908---ม.4/3:ว31191------ม.3/2:ส20236ม.4/1:ง31102------
 คาบเรียนที่ 6------กก.ลดเวลาเรียนม.4/3:ว31191กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนม.4/1:ง31102------
 คาบเรียนที่ 7------กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียน---------
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ
พุธเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroom---HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.6/4:ง30252ม.3/2:ง20208---------ม.1/4:ส20232------ม.5/2:ง30204---
 คาบเรียนที่ 2ม.6/4:ง30252ม.3/2:ง20208------------------ม.5/2:ง30204---
 คาบเรียนที่ 3ม.2/2:ง20204------ม.6/4:ง30207ม.2/5:ศ22102ม.3/3:ง23102ม.1/3:ง21102---ม.1/1:ว21202---
 คาบเรียนที่ 4ม.2/2:ง20204------ม.6/4:ง30207ม.2/5:ศ22102ม.3/3:ง23102ม.1/3:ง21102---ม.1/1:ว21202---
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.2/3:ง20204---ม.2/1:ง22102------ม.4/4:ง30264---ม.4/2:ง31102ม.5/4:ง30204---
 คาบเรียนที่ 6ม.2/3:ง20204---ม.2/1:ง22102---ม.3/1:ก23906ม.4/4:ง30264---ม.4/2:ง31102ม.5/4:ง30204---
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.---กก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ลส.-นน.กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
พฤหัสบดีเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroom---HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.2/4:ง20204------ม.6/2:ง30207------------ม.4/1:ก31905---
 คาบเรียนที่ 2ม.2/4:ง20204------ม.6/2:ง30207ม.5/2:ศ32102---------------
 คาบเรียนที่ 3---ม.3/3:ง20208ม.2/2:ง22102------ม.3/4:ง23102---ม.4/3:ง31102ม.4/4:ว31191---
 คาบเรียนที่ 4---ม.3/3:ง20208ม.2/2:ง22102---ม.5/1:ศ32102ม.3/4:ง23102---ม.4/3:ง31102ม.4/4:ว31191---
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.3/4:ง20208------------ม.2/4:ง22102---------
 คาบเรียนที่ 6---ม.3/4:ง20208------ม.3/1:ส20236---ม.2/4:ง22102---------
 คาบเรียนที่ 7---กก.ชุมนุม------กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ชุมนุมม.4/3:ก31905---กก.ชุมนุม
 คาบเรียนที่ 8---------------------ม.4/3:ส30231ม.4/1:ส30231---
ศุกร์เข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroom---HomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์---กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2------------------------ม.5/3:ง30204---
 คาบเรียนที่ 3---ม.3/5:ง20208ม.2/3:ง22102---------ม.2/5:ง22102---ม.5/3:ง30204---
 คาบเรียนที่ 4---ม.3/5:ง20208ม.2/3:ง22102---------ม.2/5:ง22102---------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.2/5:ง20204ม.2/1:ก22906---ม.1/3:ว21202ม.2/3:ศ22102ม.3/5:ง23102ม.1/4:ง21102---------
 คาบเรียนที่ 6ม.2/5:ง20204---ม.3/4:ส20236ม.1/3:ว21202ม.2/3:ศ22102ม.3/5:ง23102ม.1/4:ง21102ม.4/4:ง31102------
 คาบเรียนที่ 7ม.3/5:ก23908---ม.3/4:ก23908------------ม.4/4:ง31102------
 คาบเรียนที่ 8---------ม.4/3:ก31906------------------
เสาร์เข้าแถว------------------------------
 Home room------------------------------
 คาบเรียนที่ 1------------------------------
 คาบเรียนที่ 2------------------------------
 คาบเรียนที่ 3------------------------------
 คาบเรียนที่ 4------------------------------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
อาทิตย์เข้าแถว------------------------------
 Home room------------------------------
 คาบเรียนที่ 1------------------------------
 คาบเรียนที่ 2------------------------------
 คาบเรียนที่ 3------------------------------
 คาบเรียนที่ 4------------------------------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
รวมคาบที่สอน22231222262926232910

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229