ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ801:น้ำมนต์807:สุชาติ810:อุดมพร811:นิภาวรรณ812:ณิชนันทน์813:ณกรกมล855:สุธัญญา860:Kinley861:Sonam862:วิภารัตน์
จันทร์เข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1ม.5/2:อ32102---ม.5/3:ค30205ม.2/1:อ22102ม.1/2:อ21102ม.6/4:อ33202---ม.1/3:อ21102ม.3/4:อ20206---
 คาบเรียนที่ 2ม.3/5:อ23102---ม.5/2:ค30205ม.3/2:อ23102ม.6/2:อ33102ม.5/3:อ32202ม.4/3:จ30202---ม.2/5:อ20204---
 คาบเรียนที่ 3------ม.5/1:ค30205---------ม.5/4:จ30204---------
 คาบเรียนที่ 4---------ม.2/5:อ22102---------ม.5/1:อ30204ม.2/2:อ22102---
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---------ม.3/4:อ23102ม.1/5:อ21102---------------
 คาบเรียนที่ 6---กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียน---ม.5/4:อ32202ม.6/3:จ30206---------
 คาบเรียนที่ 7ม.6/2:ก33906กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียน------ม.4/4:จ30202ม.4/2:อ30202------
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---
อังคารเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1ม.5/2:อ32102ม.3/3:อ23102ม.6/4:ค33102ม.2/3:อ22102---ม.5/3:อ32202---ม.1/6:อ21102ม.2/2:อ22102---
 คาบเรียนที่ 2---ม.4/5:อ31102ม.6/3:ค33102ม.3/1:อ23102ม.4/4:ก31905ม.6/4:อ33202ม.1/4:จ20202ม.6/5:อ30206------
 คาบเรียนที่ 3---ม.5/5:อ32102ม.6/1:ค33102ม.3/2:อ23102ม.6/3:อ33204------ม.4/5:อ30202------
 คาบเรียนที่ 4---ม.6/5:อ33102---ม.2/4:อ22102ม.6/3:อ33204---ม.1/2:จ20202ม.5/5:อ30204ม.3/3:อ20206---
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5ม.5/3:อ32102ม.3/3:อ23102ม.5/1:ค30205ม.3/4:อ23102ม.1/2:อ21102---ม.1/5:จ20202ม.1/1:อ21102ม.3/5:อ20206---
 คาบเรียนที่ 6ม.5/1:อ32102กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียน------ม.5/3:จ30204---------
 คาบเรียนที่ 7---กก.ลดเวลาเรียน---กก.ลดเวลาเรียน---ม.4/3:อ31202ม.6/4:จ30206---------
 คาบเรียนที่ 8PLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯPLC กลุ่มสาระฯ---
พุธเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1ม.5/4:อ32102---ม.6/1:ค33102ม.2/3:อ22102ม.1/5:อ21102---ม.6/3:จ30206ม.1/6:อ21102------
 คาบเรียนที่ 2ม.3/5:อ23102ม.4/1:อ31102ม.5/1:ค30205ม.3/1:อ23102ม.6/3:อ33102---ม.1/3:จ20202ม.1/4:อ21102ม.2/4:อ20204---
 คาบเรียนที่ 3ม.5/3:อ32102ม.4/3:อ31102------------------------
 คาบเรียนที่ 4------ม.6/2:ค33102------ม.4/3:อ31202------------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------ม.6/4:อ33102------ม.6/2:อ30206ม.3/1:อ20206---
 คาบเรียนที่ 6---ม.3/3:อ23102---ม.2/4:อ22102ม.6/1:อ33102------ม.5/2:อ30204------
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.กก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.กก.ชุมนุมกก.ชุมนุมกก.ลส.-นน.กก.ชุมนุมกก.ชุมนุม---
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
พฤหัสบดีเข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1ม.3/5:อ23102---ม.6/3:ค33102ม.3/2:อ23102ม.6/4:อ33204ม.5/4:อ32202---ม.1/1:อ21102ม.2/3:อ20204---
 คาบเรียนที่ 2ม.1/7:อ21102ม.4/4:อ31102ม.5/3:ค30205ม.2/3:อ22102ม.6/4:อ33204---ม.1/6:จ20202ม.1/3:อ21102ม.3/6:อ20206---
 คาบเรียนที่ 3ม.2/6:อ22102------ม.2/1:อ22102------ม.1/1:จ20202---ม.1/7:อ20202---
 คาบเรียนที่ 4ม.3/6:อ23102ม.4/2:อ31102ม.6/4:ค33102ม.2/5:อ22102ม.1/2:อ21102ม.6/3:อ33202---ม.1/4:อ21102ม.2/6:อ20204---
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5---ม.4/1:อ31102ม.5/2:ค30205ม.3/1:อ23102---ม.1/4:อ20202---ม.6/1:อ30206ม.2/2:อ20204---
 คาบเรียนที่ 6------------ม.6/1:อ33102ม.1/2:อ20202ม.5/3:จ30204ม.1/6:อ21102------
 คาบเรียนที่ 7ม.5/1:อ32102กก.ชุมนุม---กก.ชุมนุมม.6/2:อ33102ม.4/4:อ31202ม.6/4:จ30206ม.4/1:อ30202------
 คาบเรียนที่ 8------------ม.4/4:ส30231---------------
ศุกร์เข้าแถว------------------------------
 Home roomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroomHomeroom---
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์กก.สวดมนต์---
 คาบเรียนที่ 2---ม.4/4:อ31102ม.5/2:ค30205ม.2/5:อ22102ม.6/3:อ33102ม.1/6:อ20202ม.4/3:จ30202ม.1/3:อ21102ม.2/1:อ20204---
 คาบเรียนที่ 3---ม.4/3:อ31102---ม.2/1:อ22102ม.6/4:อ33102ม.1/1:อ20202ม.5/4:จ30204---ม.3/2:อ20206---
 คาบเรียนที่ 4ม.5/4:อ32102ม.4/2:อ31102ม.5/3:ค30205ม.3/4:อ23102ม.1/5:อ21102---ม.4/4:จ30202ม.1/1:อ21102------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------ม.6/2:ค33102ม.2/4:อ22102---ม.4/4:อ31202------ม.2/2:อ22102---
 คาบเรียนที่ 6---------------ม.6/3:อ33202ม.1/7:จ20202---------
 คาบเรียนที่ 7---ม.2/5:ส20234---ม.3/2:ก23908---ม.5/3:ส30233ม.1/6:ส20232ม.1/4:อ21102------
 คาบเรียนที่ 8------------ม.4/4:ก31906ม.5/3:ก32906------------
เสาร์เข้าแถว------------------------------
 Home room------------------------------
 คาบเรียนที่ 1------------------------------
 คาบเรียนที่ 2------------------------------
 คาบเรียนที่ 3------------------------------
 คาบเรียนที่ 4------------------------------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
อาทิตย์เข้าแถว------------------------------
 Home room------------------------------
 คาบเรียนที่ 1------------------------------
 คาบเรียนที่ 2------------------------------
 คาบเรียนที่ 3------------------------------
 คาบเรียนที่ 4------------------------------
 พักกลางวัน------------------------------
 คาบเรียนที่ 5------------------------------
 คาบเรียนที่ 6------------------------------
 คาบเรียนที่ 7------------------------------
 คาบเรียนที่ 8------------------------------
รวมคาบที่สอน2429263630272930250

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229