ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ901:เพ็ญนภา
จันทร์เข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2ม.6/3:ก33905
 คาบเรียนที่ 3ม.1/7:ก21906
 คาบเรียนที่ 4ม.2/6:ก22906
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
อังคารเข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3ม.1/2:ก21906
 คาบเรียนที่ 4ม.1/1:ก21906
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
พุธเข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3ม.3/6:ก23906
 คาบเรียนที่ 4ม.1/6:ก21906
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5ม.1/3:ก21906
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุม
 คาบเรียนที่ 8---
พฤหัสบดีเข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3ม.5/5:ก32905
 คาบเรียนที่ 4ม.4/5:ก31905
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6ม.1/4:ก21906
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
ศุกร์เข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3ม.6/5:ก33905
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6ม.1/5:ก21906
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
เสาร์เข้าแถว---
 Home room---
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3---
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
อาทิตย์เข้าแถว---
 Home room---
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3---
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
รวมคาบที่สอน20

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229