ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันคาบ901:เพ็ญนภา
จันทร์เข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2ม.6/3:ก33905
 คาบเรียนที่ 3ม.6/4:ก33905
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6ม.6/1:ก33905
 คาบเรียนที่ 7ม.5/4:ก32905
 คาบเรียนที่ 8---
อังคารเข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3---
 คาบเรียนที่ 4ม.3/5:ก23906
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5ม.3/3:ก23906
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7ม.6/2:ก33905
 คาบเรียนที่ 8---
พุธเข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2ม.4/2:ก31905
 คาบเรียนที่ 3---
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5ม.3/4:ก23906
 คาบเรียนที่ 6ม.3/1:ก23906
 คาบเรียนที่ 7กก.ชุมนุม
 คาบเรียนที่ 8---
พฤหัสบดีเข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1ม.4/1:ก31905
 คาบเรียนที่ 2ม.4/3:ก31905
 คาบเรียนที่ 3---
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6ม.5/2:ก32905
 คาบเรียนที่ 7ม.5/3:ก32905
 คาบเรียนที่ 8---
ศุกร์เข้าแถว---
 Home roomHomeroom
 คาบเรียนที่ 1กก.สวดมนต์
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3ม.4/4:ก31905
 คาบเรียนที่ 4ม.3/2:ก23906
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7ม.5/1:ก32905
 คาบเรียนที่ 8---
เสาร์เข้าแถว---
 Home room---
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3---
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
อาทิตย์เข้าแถว---
 Home room---
 คาบเรียนที่ 1---
 คาบเรียนที่ 2---
 คาบเรียนที่ 3---
 คาบเรียนที่ 4---
 พักกลางวัน---
 คาบเรียนที่ 5---
 คาบเรียนที่ 6---
 คาบเรียนที่ 7---
 คาบเรียนที่ 8---
รวมคาบที่สอน24

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229