ย้อนกลับ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์T:หน้าเสาธงT:Homeroom204:ลดาวัลย์409:ธรณ์ธีรุตน์602:จีระภา602:จีระภาT:พักเที่ยง508:ทรงวุฒิT:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียนT:PLC กลุ่มสาระฯ
m1r01m1r01ค21102ส21102ง21102ง21102m1r01พ21104m1r01m1r01m1r01
           
อังคารT:หน้าเสาธงT:Homeroom109:สุชาติ411:สุปราณี409:ธรณ์ธีรุตน์901:เพ็ญนภาT:พักเที่ยง860:KinleyT:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียนT:PLC กลุ่มสาระฯ
m1r01m1r01ท21102ส21104ส21102ก21906m1r01อ21102m1r01m1r01m1r01
           
พุธT:หน้าเสาธงT:Homeroom508:ทรงวุฒิ109:สุชาติ717:ศาสตรา717:ศาสตราT:พักเที่ยง311:ลมัย311:ลมัยT:กก.ลส.-นน. 
m1r01m1r01พ21103ท21102ว21202ว21202m1r01ว21102ว21102m1r01 
           
พฤหัสบดีT:หน้าเสาธงT:Homeroom860:Kinley204:ลดาวัลย์855:สุธัญญา109:สุชาติT:พักเที่ยง409:ธรณ์ธีรุตน์311:ลมัยT:กก.ชุมนุม 
m1r01m1r01อ21102ค21102จ20202ท21102m1r01ส21102ว21102m1r01 
           
ศุกร์T:หน้าเสาธงT:HomeroomT:กก.สวดมนต์204:ลดาวัลย์813:ณกรกมล860:KinleyT:พักเที่ยง606:สมทรง606:สมทรง405:พิมพ์ชณัฐ315:อุบลพรรณ์
m1r01m1r01m1r01ค21102อ20202อ21102m1r01ศ21102ศ21102ส20232ก21908
           
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229