ย้อนกลับ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์T:หน้าเสาธงT:Homeroom811:นิภาวรรณ707:อัญชัญ310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์T:พักเที่ยง506:ยุทธภัณฑ์T:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียนT:PLC กลุ่มสาระฯ
m2r01m2r01อ22102ส20234ว22102ว22102m2r01พ22104m2r01m2r01m2r01
           
อังคารT:หน้าเสาธงT:Homeroom701:คมคาย701:คมคาย451:ธิดารัตน์207:บรรจงT:พักเที่ยง707:อัญชัญT:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียนT:PLC กลุ่มสาระฯ
m2r01m2r01ง20204ง20204ส22102ค22102m2r01ก22908m2r01m2r01m2r01
           
พุธT:หน้าเสาธงT:Homeroom402:กษมาภา507:ชนะ108:วิชุตา207:บรรจงT:พักเที่ยง708:อำพันธ์708:อำพันธ์T:กก.ลส.-นน. 
m2r01m2r01ส22104พ22103ท22102ค22102m2r01ง22102ง22102m2r01 
           
พฤหัสบดีT:หน้าเสาธงT:Homeroom108:วิชุตา451:ธิดารัตน์811:นิภาวรรณ310:เพ็ญจันทร์T:พักเที่ยง607:พีรณัฐ607:พีรณัฐT:กก.ชุมนุม 
m2r01m2r01ท22102ส22102อ22102ว22102m2r01ศ22102ศ22102m2r01 
           
ศุกร์T:หน้าเสาธงT:HomeroomT:กก.สวดมนต์861:Sonam811:นิภาวรรณ207:บรรจงT:พักเที่ยง707:อัญชัญ108:วิชุตา451:ธิดารัตน์ 
m2r01m2r01m2r01อ20204อ22102ค22102m2r01ก22906ท22102ส22102 
           
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229