ย้อนกลับ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์T:หน้าเสาธงT:Homeroom313:นภัสสร313:นภัสสร714:อรปวีณ์714:อรปวีณ์T:พักเที่ยง106:บงกชT:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียนT:PLC กลุ่มสาระฯ
m3r01m3r01ว23102ว23102ง23102ง23102m3r01ท23102m3r01m3r01m3r01
           
อังคารT:หน้าเสาธงT:Homeroom208:ทวี811:นิภาวรรณ707:อัญชัญ707:อัญชัญT:พักเที่ยง208:ทวีT:กก.ลดเวลาเรียนT:กก.ลดเวลาเรียนT:PLC กลุ่มสาระฯ
m3r01m3r01ค23102อ23102ง20208ง20208m3r01ค23202m3r01m3r01m3r01
           
พุธT:หน้าเสาธงT:Homeroom405:พิมพ์ชณัฐ811:นิภาวรรณ507:ชนะ401:ชนิศาT:พักเที่ยง861:Sonam710:ภูวดิษฐ์T:กก.ลส.-นน. 
m3r01m3r01ส23102อ23102พ23103ส23104m3r01อ20206ก23906m3r01 
           
พฤหัสบดีT:หน้าเสาธงT:Homeroom208:ทวี313:นภัสสร106:บงกช405:พิมพ์ชณัฐT:พักเที่ยง811:นิภาวรรณ710:ภูวดิษฐ์T:กก.ชุมนุม 
m3r01m3r01ค23102ว23102ท23102ส23102m3r01อ23102ส20236m3r01 
           
ศุกร์T:หน้าเสาธงT:HomeroomT:กก.สวดมนต์508:ทรงวุฒิ208:ทวี106:บงกชT:พักเที่ยง405:พิมพ์ชณัฐ604:มะลิ604:มะลิ108:วิชุตา
m3r01m3r01m3r01พ23104ค23102ท23102m3r01ส23102ศ23102ศ23102ก23908
           
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229