ย้อนกลับ ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์T:หน้าเสาธงT:Homeroom308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน303:จันทร์เพ็ญ303:จันทร์เพ็ญT:พักเที่ยง717:ศาสตรา717:ศาสตรา202:ชูชาติT:PLC กลุ่มสาระฯ
m4r01m4r01ว30202ว30202ว30242ว30242m4r01ว31191ว31191ค31202m4r01
           
อังคารT:หน้าเสาธงT:Homeroom311:ลมัย311:ลมัย202:ชูชาติ601:อรุณศรีT:พักเที่ยง716:ธารินี716:ธารินี401:ชนิศาT:PLC กลุ่มสาระฯ
m4r01m4r01ว30222ว30222ค31102ศ31101m4r01ง31102ง31102ส31102m4r01
           
พุธT:หน้าเสาธงT:Homeroom111:ภรรณอร807:สุชาติ401:ชนิศา403:ปนัดดาT:พักเที่ยง504:แววตา308:รุ่งเดือนT:กก.ชุมนุม 
m4r01m4r01ท31102อ31102ส31102ส31104m4r01พ31102ว30202m4r01 
           
พฤหัสบดีT:หน้าเสาธงT:Homeroom717:ศาสตรา303:จันทร์เพ็ญ202:ชูชาติ202:ชูชาติT:พักเที่ยง807:สุชาติ507:ชนะ860:Kinley717:ศาสตรา
m4r01m4r01ก31905ว30242ค31102ค31202m4r01อ31102พ30205อ30202ส30231
           
ศุกร์T:หน้าเสาธงT:HomeroomT:กก.สวดมนต์111:ภรรณอร202:ชูชาติ202:ชูชาติT:พักเที่ยง311:ลมัย315:อุบลพรรณ์315:อุบลพรรณ์202:ชูชาติ
m4r01m4r01m4r01ท31102ค31202ค31202m4r01ว30222ว30292ว30292ก31906
           
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229