ย้อนกลับ ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์T:หน้าเสาธงT:Homeroom717:ศาสตรา717:ศาสตรา810:อุดมพร860:KinleyT:พักเที่ยง504:แววตา506:ยุทธภัณฑ์507:ชนะT:PLC กลุ่มสาระฯ
m5r01m5r01ง30204ง30204ค30205อ30204m5r01พ32102พ30207ส30233m5r01
           
อังคารT:หน้าเสาธงT:Homeroom302:โกวิทย์302:โกวิทย์308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือนT:พักเที่ยง810:อุดมพร801:น้ำมนต์507:ชนะT:PLC กลุ่มสาระฯ
m5r01m5r01ว30243ว30243ว30203ว30203m5r01ค30205อ32102ก32906m5r01
           
พุธT:หน้าเสาธงT:Homeroom409:ธรณ์ธีรุตน์810:อุดมพร312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์T:พักเที่ยง209:สุดารัตน์109:สุชาติT:กก.ชุมนุม 
m5r01m5r01ส32104ค30205ว30224ว30224m5r01ค32102ท32102m5r01 
           
พฤหัสบดีT:หน้าเสาธงT:Homeroom308:รุ่งเดือน308:รุ่งเดือน209:สุดารัตน์710:ภูวดิษฐ์T:พักเที่ยง402:กษมาภา 801:น้ำมนต์ 
m5r01m5r01ว30203ว30203ค32102ศ32102m5r01ส32102 อ32102 
           
ศุกร์T:หน้าเสาธงT:HomeroomT:กก.สวดมนต์302:โกวิทย์109:สุชาติ T:พักเที่ยง312:ดวงรัตน์402:กษมาภา507:ชนะ 
m5r01m5r01m5r01ว30243ท32102 m5r01ว30224ส32102ก32905 
           
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229