ย้อนกลับ ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์T:หน้าเสาธงT:Homeroom210:ธนพล312:ดวงรัตน์304:ประกอบ304:ประกอบT:พักเที่ยง403:ปนัดดา312:ดวงรัตน์504:แววตาT:PLC กลุ่มสาระฯ
m6r01m6r01ค30206ว33122ว30205ว30205m6r01ส33102ก33905พ33102m6r01
           
อังคารT:หน้าเสาธงT:Homeroom709:สุทธิพันธ์709:สุทธิพันธ์810:อุดมพร210:ธนพลT:พักเที่ยง304:ประกอบ109:สุชาติT:ติว O-NETT:PLC กลุ่มสาระฯ
m6r01m6r01ง30207ง30207ค33102ค30206m6r01ว30261ท33102m6r01m6r01
           
พุธT:หน้าเสาธงT:Homeroom810:อุดมพร403:ปนัดดา304:ประกอบ304:ประกอบT:พักเที่ยง506:ยุทธภัณฑ์812:ณิชนันทน์T:กก.ชุมนุม 
m6r01m6r01ค33102ส33102ว30205ว30205m6r01พ30211อ33102m6r01 
           
พฤหัสบดีT:หน้าเสาธงT:Homeroom304:ประกอบ304:ประกอบ302:โกวิทย์302:โกวิทย์T:พักเที่ยง860:Kinley812:ณิชนันทน์210:ธนพล 
m6r01m6r01ว30261ว30261ว30245ว30245m6r01อ30206อ33102ค30206 
           
ศุกร์T:หน้าเสาธงT:HomeroomT:กก.สวดมนต์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์302:โกวิทย์T:พักเที่ยง109:สุชาติ603:สังคม304:ประกอบ 
m6r01m6r01m6r01ว33122ว33122ว30245m6r01ท33102ศ33102ก33906 
           
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229