ย้อนกลับ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท21102ภาษาไทยพื้นฐาน 2พื้นฐาน3109นางสุชาติ โมสูงเนิน 
วิทยาศาสตร์ค21102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2พื้นฐาน3204นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล 
คณิตศาสตร์ว21102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2พื้นฐาน3311นางสาวลมัย เบาสูงเนิน 
คณิตศาสตร์ว21202การโปรแกรมเบื้องต้นเพิ่มเติม2751นายกรรญดา ณิชกุลโรชา 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส20232หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1405นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส21102สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2พื้นฐาน3409นายธรณ์ธีรุตน์ นาดี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส21104ประวัติศาสตร์ 2พื้นฐาน1411นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ21103สุขศึกษาพื้นฐาน 2 กพื้นฐาน1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ21104พลศึกษาพื้นฐาน 2 ขพื้นฐาน1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
ศิลปะศ21102ศิลปะพื้นฐาน 2พื้นฐาน2606นายสมทรง พัจนสุนทร 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง21102การงานอาชีพฯ พื้นฐาน 2พื้นฐาน2602นางจีระภา สุขภิรมย์ 
ภาษาต่างประเทศจ20202ภาษาจีนเพิ่มเติม 2เพิ่มเติม1855นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์ 
ภาษาต่างประเทศอ20202ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2เพิ่มเติม1813นางสาวณกรกมล ศรีไชย 
ภาษาต่างประเทศอ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2พื้นฐาน3860Mr.Kinley Tshering 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก21906กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก21907กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรม1707นางอัญชัญ งามสูงเนินขาด 1 คาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก21908กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณฯกิจกรรม1315นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229