ย้อนกลับ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท21102ภาษาไทยพื้นฐาน 2พื้นฐาน3113นางสาวพิชญาภา ภาษาสุขขาด 3 คาบ
วิทยาศาสตร์ค21102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2พื้นฐาน3207นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน 
คณิตศาสตร์ว21202การโปรแกรมเบื้องต้นเพิ่มเติม2751นายกรรญดา ณิชกุลโรชาขาด 2 คาบ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส21102สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2พื้นฐาน3409นายธรณ์ธีรุตน์ นาดี 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส21104ประวัติศาสตร์ 2พื้นฐาน1451นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง 
ศิลปะศ21101ศิลปะพื้นฐาน(ทัศนศิลป์)พื้นฐาน2601นางอรุณศรี ศรีแก้ว 
ศิลปะศ21102ศิลปะพื้นฐาน 2พื้นฐาน2601นางอรุณศรี ศรีแก้วขาด 2 คาบ
ภาษาต่างประเทศจ20202ภาษาจีนเพิ่มเติม 2เพิ่มเติม1855นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์ 
ภาษาต่างประเทศอ20202ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2เพิ่มเติม1861MissSonam Yangdon 
ภาษาต่างประเทศอ21102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2พื้นฐาน3801นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุลขาด 3 คาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก21906กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก21907กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรม1707นางอัญชัญ งามสูงเนินขาด 1 คาบ

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229