ย้อนกลับ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท22102ภาษาไทยพื้นฐาน 4พื้นฐาน3108นางวิชุตา ต้นพุดซา 
วิทยาศาสตร์ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4พื้นฐาน3210นายธนพล ชินอ่อน 
คณิตศาสตร์ว22102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4พื้นฐาน3310นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส20234หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1807นายสุชาติ จรโคกกรวด 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส22102สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4พื้นฐาน3451นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส22104ประวัติศาสตร์ 4พื้นฐาน1402นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ22103สุขศึกษาพื้นฐาน 4 กพื้นฐาน1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ22104พลศึกษาพื้นฐาน 4 ข (กระบี่)พื้นฐาน1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 
ศิลปะศ22102ศิลปะพื้นฐาน 4พื้นฐาน2710นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง20204ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Pro-Desktopเพิ่มเติม2701นายคมคาย โนนพลกรัง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง22102การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 4พื้นฐาน2715นางสาวศิริ เตียนพลกรัง 
ภาษาต่างประเทศอ20204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4เพิ่มเติม1861MissSonam Yangdon 
ภาษาต่างประเทศอ22102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4พื้นฐาน3811นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก22906กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก22907กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรม1207นางสาวบรรจง ถึกสูงเนินขาด 1 คาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก22908กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์กิจกรรม1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229