ย้อนกลับ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท22102ภาษาไทยพื้นฐาน 4พื้นฐาน3113นางสาวพิชญาภา ภาษาสุขขาด 3 คาบ
วิทยาศาสตร์ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4พื้นฐาน3207นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส22102สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4พื้นฐาน3411นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา 
ศิลปะศ22101ศิลปะพื้นฐานพื้นฐาน2601นางอรุณศรี ศรีแก้ว 
ศิลปะศ22102ศิลปะพื้นฐาน 4พื้นฐาน2601นางอรุณศรี ศรีแก้วขาด 2 คาบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง20204ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย Pro-Desktopเพิ่มเติม2751นายกรรญดา ณิชกุลโรชาขาด 2 คาบ
ภาษาต่างประเทศอ20204ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4เพิ่มเติม1861MissSonam Yangdon 
ภาษาต่างประเทศอ22102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4พื้นฐาน3801นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุลขาด 3 คาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก22906กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก22907กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรม1207นางสาวบรรจง ถึกสูงเนินขาด 1 คาบ

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229