ย้อนกลับ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท23102ภาษาไทยพื้นฐาน 6พื้นฐาน3106นางบงกช แซ่เอ็ง 
วิทยาศาสตร์ค23102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6พื้นฐาน3208นายทวี ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพิ่มเติม1208นายทวี ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ว23102วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6พื้นฐาน3313นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส20236หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1710นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส23102สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 6พื้นฐาน3405นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส23104ประวัติศาสตร์ 6พื้นฐาน1401นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ23103สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 6กพื้นฐาน1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ23104พลศึกษาพื้นฐาน1508นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ 
ศิลปะศ23102ศิลปะพื้นฐาน 6พื้นฐาน2604นางมะลิ สอนใหม่ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง20208การเขียนโปรแกรมด้วย Scratchเพิ่มเติม2707นางอัญชัญ งามสูงเนิน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง23102การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 6พื้นฐาน2714นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง 
ภาษาต่างประเทศอ20206ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6เพิ่มเติม1861MissSonam Yangdon 
ภาษาต่างประเทศอ23102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6พื้นฐาน3811นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก23906กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1710นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก23907กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรม1714นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่งขาด 1 คาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก23908กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์กิจกรรม1108นางวิชุตา ต้นพุดซา 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229