ย้อนกลับ ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท31102ภาษาไทยพื้นฐาน 2พื้นฐาน2111นางภรรณอร สกุลจันท์ 
วิทยาศาสตร์ค31102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2พื้นฐาน2202นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ 
วิทยาศาสตร์ค31202คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพิ่มเติม4202นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ 
คณิตศาสตร์ว30202ฟิสิกส์เพิ่มเติมเพิ่มเติม4308นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนินขาด 4 คาบ
คณิตศาสตร์ว30222เคมี 2เพิ่มเติม3311นางสาวลมัย เบาสูงเนิน 
คณิตศาสตร์ว30242ชีววิทยาเพิ่มเติม 2เพิ่มเติม3303นางจันทร์เพ็ญ ซื่อสัจลือสกุล 
คณิตศาสตร์ว30292การออกแบบและเทคโนโลยี 2เพิ่มเติม2315นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร 
คณิตศาสตร์ว31191วิทยาการคำนวณพื้นฐาน2717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส30231หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส31102สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 2พื้นฐาน2401นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส31104ประวัติศาสตร์ 2พื้นฐาน1403นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ30205ฟุตบอล 1เพิ่มเติม1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ31102สุขศึกษา-พลศึกษาพื้นฐาน 2พื้นฐาน1504นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ 
ศิลปะศ31101ศิลปะพื้นฐานพื้นฐาน1601นางอรุณศรี ศรีแก้ว 
ศิลปะศ31102ศิลปะพื้นฐาน 2พื้นฐาน1601นางอรุณศรี ศรีแก้วขาด 1 คาบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง31102การงานอาชีพฯ พื้นฐาน 2พื้นฐาน2716นางธารินี อยู่มาก 
ภาษาต่างประเทศอ30202ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2เพิ่มเติม1860Mr.Kinley Tshering 
ภาษาต่างประเทศอ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2พื้นฐาน2807นายสุชาติ จรโคกกรวด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก31905กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก31906กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯกิจกรรม1202นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229