ย้อนกลับ ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท32102ภาษาไทยพื้นฐาน 4พื้นฐาน2109นางสุชาติ โมสูงเนิน 
วิทยาศาสตร์ค30205คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเพิ่มเติม3810นางอุดมพร ชื่นอาภา 
วิทยาศาสตร์ค32102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4พื้นฐาน2209นางสุดารัตน์ บาดกระโทก 
คณิตศาสตร์ว30203ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3เพิ่มเติม4308นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน 
คณิตศาสตร์ว30224เคมีเพิ่มเติม 4เพิ่มเติม3312นางดวงรัตน์ ลอยฟู 
คณิตศาสตร์ว30243ชีววิทยาเพิ่มเติม 3เพิ่มเติม3302นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส30233หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส32102สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน 4พื้นฐาน2402นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส32104ประวัติศาสตร์ 4พื้นฐาน1409นายธรณ์ธีรุตน์ นาดี 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ30207ดาบสองมือเพิ่มเติม1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ32102สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 4พื้นฐาน1504นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ 
ศิลปะศ32102ศิลปะพื้นฐาน 4พื้นฐาน1710นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง30204การจัดการฐานข้อมูล Accessเพิ่มเติม2717นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล 
ภาษาต่างประเทศอ30204ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4เพิ่มเติม1860Mr.Kinley Tshering 
ภาษาต่างประเทศอ32102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4พื้นฐาน2801นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก32905กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก32906กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์กิจกรรม1507นายชนะ แสงจันทร์งาม 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229