ย้อนกลับ ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท33102ภาษาไทยพื้นฐาน 6พื้นฐาน2109นางสุชาติ โมสูงเนิน 
วิทยาศาสตร์ค30206คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6เพิ่มเติม3209นางสุดารัตน์ บาดกระโทก 
วิทยาศาสตร์ค30206คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6เพิ่มเติม3210นายธนพล ชินอ่อนขาด 3 คาบ
วิทยาศาสตร์ค33102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6พื้นฐาน2810นางอุดมพร ชื่นอาภา 
คณิตศาสตร์ว30205ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5เพิ่มเติม4304นายประกอบ อ่ำรอด 
คณิตศาสตร์ว30245ชีววิทยาเพิ่มเติม 5เพิ่มเติม3302นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล 
คณิตศาสตร์ว30261โลก ดาราศาสตร์และอวกาศเพิ่มเติม3304นายประกอบ อ่ำรอด 
คณิตศาสตร์ว33122เคมีพื้นฐานพื้นฐาน3312นางดวงรัตน์ ลอยฟู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส33102สังคมศึกษาพื้นฐาน 6พื้นฐาน2403นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ30211ลีลาศเพิ่มเติม1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ33102สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 6พื้นฐาน1504นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ 
ศิลปะศ33102ศิลปะพื้นฐาน 6พื้นฐาน1603นายสังคม ศรเพชรนรินทร์ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง30207การเขียนโปรแกรมภาษา Cเพิ่มเติม2709นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ 
ภาษาต่างประเทศอ30206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6เพิ่มเติม1860Mr.Kinley Tshering 
ภาษาต่างประเทศอ33102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6พื้นฐาน2812นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก33905กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1109นางสุชาติ โมสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก33906กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์กิจกรรม1801นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุล 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229