ย้อนกลับ ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท30206ภาษาไทยเพิ่มเติม (การพูด)เพิ่มเติม2111นางภรรณอร สกุลจันท์ 
ภาษาไทยท33102ภาษาไทยพื้นฐาน 6พื้นฐาน2111นางภรรณอร สกุลจันท์ 
วิทยาศาสตร์ค30206คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6เพิ่มเติม3209นางสุดารัตน์ บาดกระโทก 
วิทยาศาสตร์ค33102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6พื้นฐาน2810นางอุดมพร ชื่นอาภา 
คณิตศาสตร์ว33143พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน2303นางจันทร์เพ็ญ ซื่อสัจลือสกุล 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส30215เศรษฐกิจพอเพียง 2เพิ่มเติม2203นางสาวประกาย เลาสูงเนิน 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส33102สังคมศึกษาพื้นฐาน 6พื้นฐาน2403นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ30211ลีลาศเพิ่มเติม1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 
สุขศึกษาและพลศึกษาพ33102สุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน 6พื้นฐาน1504นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ 
ศิลปะศ33102ศิลปะพื้นฐาน 6พื้นฐาน1603นายสังคม ศรเพชรนรินทร์ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง30207การเขียนโปรแกรมภาษา Cเพิ่มเติม2709นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง30290การขายเบื้องต้น 2เพิ่มเติม2602นางจีระภา สุขภิรมย์ 
ภาษาต่างประเทศจ30206ภาษาจีนเพิ่มเติม 6เพิ่มเติม2855นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์ 
ภาษาต่างประเทศอ33102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6พื้นฐาน2812นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน 
ภาษาต่างประเทศอ33202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 6เพิ่มเติม2813นางสาวณกรกมล ศรีไชย 
ภาษาต่างประเทศอ33204ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2เพิ่มเติม2812นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก33905กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก33906กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์กิจกรรม1506นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229