ย้อนกลับ ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5
ตรวจสอบรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ประเภทวิชา
คาบ/สัปดาห์
รหัสครูผู้สอน
ชื่อครูผู้สอน
หมายเหตุ
ภาษาไทยท33102ภาษาไทยพื้นฐาน 6พื้นฐาน2106นางบงกช แซ่เอ็งขาด 2 คาบ
วิทยาศาสตร์ค30206คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6เพิ่มเติม3202นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ 
วิทยาศาสตร์ค33102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6พื้นฐาน2202นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส33102สังคมศึกษาพื้นฐาน 6พื้นฐาน2403นางสาวปนัดดา พงศ์มาลีขาด 2 คาบ
ศิลปะศ33101ศิลปะพื้นฐานพื้นฐาน1601นางอรุณศรี ศรีแก้ว 
ศิลปะศ33102ศิลปะพื้นฐาน 6พื้นฐาน1601นางอรุณศรี ศรีแก้วขาด 1 คาบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยีง30207การเขียนโปรแกรมภาษา Cเพิ่มเติม2751นายกรรญดา ณิชกุลโรชาขาด 2 คาบ
ภาษาต่างประเทศอ30206ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6เพิ่มเติม1860Mr.Kinley Tshering 
ภาษาต่างประเทศอ33102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6พื้นฐาน2807นายสุชาติ จรโคกกรวดขาด 2 คาบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก33905กิจกรรมแนะแนวกิจกรรม1901นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน 

กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229