ข้อมูลครูประจำรายวิชา โอนการลงทะเบียนจากระบบ Bookmark
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
พิมพ์รหัสครู :
ลำดับ รหัสครู ชื่อ - ชื่อสกุล ประจำชั้น กิจกรรมชุมนุม Check
1 106 นางบงกช แซ่เอ็ง ม.1/5 ภาษาไทยพาเพลิน
2 108 นางวิชุตา ต้นพุดซา ม.3/1 ภาษาไทยพาเพลิน
3 109 นางสุชาติ โมสูงเนิน ม.6/2 รักษ์คำไทย
4 111 นางภรรณอร สกุลจันท์ ม.5/3 รักษ์ลายไทย
5 113 นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข ม.2/2 ภาษาไทยพาเพลิน
6 202 นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ม.4/1 คณิตศาสตร์
7 203 นางสาวประกาย เลาสูงเนิน ม.2/3 ชีวิตที่พอเพียง
8 204 นางสาวลดาวัลย์ เกษมอมรกุล ม.2/4 การใช้ GSP เบื้องต้น
9 207 นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน ม.3/4 การใช้ GSP เบื้องต้น
10 208 นายทวี ศิลปะ ม.1/2 คณิตคิดสนุก
11 209 นางสุดารัตน์ บาดกระโทก ม.6/4 เปตอง
12 302 นายโกวิทย์ ซื่อสัจลือสกุล ม.4/2 ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
13 303 นางจันทร์เพ็ญ ซื่อสัจลือสกุล ม.5/2 วิทยาศาสตร์
14 304 นายประกอบ อ่ำรอด ม.6/1 ติวฟิสิกส์
15 308 นางรุ่งเดือน ฉานสูงเนิน ม.5/4 เปตอง
16 310 นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ ม.3/3 สิ่งประดิษฐ์คิดได้ไง
17 311 นางสาวลมัย เบาสูงเนิน ม.5/2 อนุรักษ์ธรรมชาติ
18 312 นางดวงรัตน์ ลอยฟู ม.6/1 โยคะ
19 313 นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร ม.1/3 ถักและปัก
20 314 นายทรงศักดิ์ คำโฮง
21 401 นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ ม.5/4 เพลงคุณธรรม
22 402 นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ ม.6/4 ใจใสใจสบาย
23 403 นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี ม.4/2 ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย
24 405 นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม ม.1/1 สังคมสุขสันต์
25 409 นายธรณ์ธีรุตน์ ? ?นาดี ม.2/2 สังคม-
26 451 นางสาวธิดารัตน์ จ่าพันดุง ม.2/3 ชีวิตที่พอเพียง
27 504 นางแววตา พงษ์สถิตย์พัฒน์ ม.3/5 อย.น้อย
28 506 นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ม.6/3 ฟุตซอล
29 507 นายชนะ แสงจันทร์งาม ม.5/1 ฟุตซอล
30 508 นายทรงวุฒิ พัลวัฒน์ ม.2/5 หมากฮอส
31 551 นายจาตุรนต์ ขวัญมี ม.5/5 วอลเลย์บอล
32 601 นางอรุณศรี ศรีแก้ว ม.1/6 วาดภาพ
33 602 นางจีระภา สุขภิรมย์ ม.2/3 ดอกไม้ใจบุญ
34 603 นายสังคม ศรเพชรนรินทร์ ม.1/3 ข.ท.ส. หัวใจสีขาว
35 604 นางมะลิ สอนใหม่ ม.1/4 ประดิษฐ์ประดอย
36 606 นายสมทรง พัจนสุนทร ม.1/5 วาดภาพ
37 607 นายพีรณัฐ ชิดสุข ม.3/3 ความเป็นเลิศทางศิลปะ
38 701 นายคมคาย โนนพลกรัง ม.3/5 รักษาดินแดน
39 707 นางอัญชัญ งามสูงเนิน ม.2/1 คอมพิวเตอร์
40 708 นางอำพันธ์ รันสูงเนิน ม.3/4 ประดิษฐ์ดอกไม้
41 709 นายสุทธิพันธ์ จันลาวงศ์ ม.4/3 คอมพิวเตอร์
42 710 นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง ม.3/1 ดนตรี คาราโอเกะ
43 714 นางสาวอรปวีณ์ ตั้งแต่ง ม.1/4 ประดิษฐ์ประดอย
44 715 นางสาวศิริ เตียนพลกรัง ม.3/2 ดอกไม้ใจบุญ
45 716 นางธารินี อยู่มาก ม.4/3 อาหาร
46 717 นายศาสตรา ศรีสุเพชรกุล ม.4/1 รักษาดินแดน
47 751 นายกรรญดา ณิชกุลโรชา ม.1/2 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
48 801 นางสาวน้ำมนต์ เกษมอมรกุล ม.6/2 ภาษาอังกฤษ
49 807 นายสุชาติ จรโคกกรวด ม.2/5 เปตอง
50 810 นางอุดมพร ชื่นอาภา ม.2/1 ธนาคารโรงเรียน
51 811 นางสาวนิภาวรรณ ผสมทรัพย์ ม.3/2 ภาษาอังกฤษ
52 812 นางสาวณิชนันทน์ ใจสูงเนิน ม.4/4 รักษาดินแดน
53 855 นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์ ม.1/6 ภาษาจีน
54 860 Mr.Kinley Tshering ม.4/4 ภาษาอังกฤษ
55 861 MissSonam Yangdon ม.5/3 ภาษาอังกฤษ
56 901 นางสาวเพ็ญนภา เลาสูงเนิน ม.6/3 แนะแนว
57 315 นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวร ม.1/1 -
58 813 นางสาวณกรกมล ศรีไชย ม.5/3 -
59 411 นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา ม.2/4 ห้องสมุด
60 210 นายธนพล ชินอ่อน ม.1/2 คณิตศาสตร์
61 862 นางสาววิภารัตน์ มะลาวัลย์


กลับหน้าเมนูพิมพ์ตารางเรียน