รหัสครู:108:นางวิชุตา ต้นพุดซา

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 108:นางวิชุตา ต้นพุดซา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา 108:วิชุตา  108:วิชุตา
 Homeroomม.2/5:ท22102ม.2/4:ท22102ม.2/2:ท22102ม.2/3:ท22102 ม.2/3:ท22102  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
อังคาร 108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา     108:วิชุตา
 Homeroomม.4/3:ท30202ม.2/2:ท22102ม.2/5:ท22102     PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x      
พุธ 108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา  108:วิชุตา108:วิชุตา 
 Homeroomม.2/4:ท22102ม.2/5:ท22102ม.2/1:ท22102ม.2/3:ท22102  ม.4/3:ท30202กก.ลส.-นน. 
   x x x x   x  
พฤหัสบดี 108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา     108:วิชุตา 
 Homeroomม.2/1:ท22102ม.2/2:ท22102     กก.ชุมนุม 
   x x       
ศุกร์ 108:วิชุตา108:วิชุตา108:วิชุตา    108:วิชุตา 108:วิชุตา
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.2/4:ท22102    ม.2/1:ท22102 ม.3/1:ก23908
    x     x  x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229