รหัสครู:109:นางสุชาติ โมสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 109:นางสุชาติ โมสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ   109:สุชาติ 109:สุชาติ
 Homeroomม.6/2:ท33102ม.5/4:ท32102ม.5/3:ท32102   ม.5/2:ท32102 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x    x  
อังคาร 109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ    109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ
 Homeroomม.1/1:ท21102ม.6/2:ท33102    ม.6/1:ท33102ม.6/2:ก33905PLC กลุ่มสาระฯ
   x x     x x 
พุธ 109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ   109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ 
 Homeroomม.1/2:ท21102ม.1/1:ท21102   ม.5/2:ท32102ม.5/1:ท32102กก.ชุมนุม 
   x x    x x  
พฤหัสบดี 109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ109:สุชาติ     
 Homeroomม.5/3:ท32102ม.5/4:ท32102ม.1/2:ท21102ม.1/1:ท21102     
   x x x x     
ศุกร์ 109:สุชาติ109:สุชาติ 109:สุชาติ109:สุชาติ 109:สุชาติ   
 Homeroomกก.สวดมนต์ ม.5/1:ท32102ม.1/2:ท21102 ม.6/1:ท33102   
     x x  x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229