รหัสครู:113:นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 113:นางสาวพิชญาภา ภาษาสุข ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 113:พิชญาภา113:พิชญาภา 113:พิชญาภา  113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา
 Homeroomม.1/5:ท21102 ม.1/6:ท21102  ม.1/4:ท21102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x  x   x   
อังคาร 113:พิชญาภา 113:พิชญาภา   113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา
 Homeroom ม.1/3:ท21102   ม.1/6:ท21102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x    x   
พุธ 113:พิชญาภา 113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา 113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา 
 Homeroom ม.1/7:ท21102ม.2/6:ท22102ม.3/6:ท23102 ม.1/4:ท21102ม.1/3:ท21102กก.ลส.-นน. 
    x x x  x x  
พฤหัสบดี 113:พิชญาภา   113:พิชญาภา  113:พิชญาภา113:พิชญาภา 
 Homeroom   ม.1/6:ท21102  ม.1/5:ท21102กก.ชุมนุม 
      x   x  
ศุกร์ 113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา113:พิชญาภา   113:พิชญาภา 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/4:ท21102ม.1/5:ท21102ม.1/3:ท21102   ม.2/2:ก22906 
    x x x    x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229