รหัสครู:202:นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 202:นายชูชาติ บุญญาพิจิตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ
 Homeroomม.4/3:ค31102ม.4/5:ค31202ม.4/5:ค31202ม.6/5:ค30206 ม.4/3:ค31202ม.6/5:ค30206ม.4/1:ค31202PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x x x 
อังคาร 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ
 Homeroomม.4/2:ค31102ม.4/3:ค31102ม.4/1:ค31102ม.4/4:ค31102 ม.4/2:ค31202ม.4/5:ค31202ม.6/5:ค33102PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x x x 
พุธ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 
 Homeroomม.4/3:ค31202ม.4/3:ค31202ม.4/2:ค31202ม.4/2:ค31202 ม.4/5:ค31202ม.4/5:ค31102กก.ชุมนุม 
   x x x x  x x  
พฤหัสบดี 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ 202:ชูชาติ 
 Homeroomม.4/4:ค31102ม.4/2:ค31102ม.4/1:ค31102ม.4/1:ค31202 ม.6/5:ค30206 ม.6/5:ค33102 
   x x x x  x  x 
ศุกร์ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ202:ชูชาติ 202:ชูชาติ
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/2:ค31202ม.4/1:ค31202ม.4/1:ค31202 ม.4/3:ค31202ม.4/5:ค31102 ม.4/1:ก31906
    x x x  x x  x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229