รหัสครู:203:นางสาวประกาย เลาสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 203:นางสาวประกาย เลาสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 203:ประกาย      203:ประกาย203:ประกาย203:ประกาย
 Homeroom      กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
           
อังคาร 203:ประกาย  203:ประกาย203:ประกาย  203:ประกาย203:ประกาย203:ประกาย
 Homeroom  ม.6/4:ส30215ม.6/4:ส30215  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
     x x     
พุธ 203:ประกาย       203:ประกาย 
 Homeroom       กก.ลส.-นน. 
           
พฤหัสบดี 203:ประกาย  203:ประกาย203:ประกาย 203:ประกาย203:ประกาย203:ประกาย 
 Homeroom  ม.5/4:ส30208ม.5/4:ส30208 ม.6/3:ส30215ม.6/3:ส30215กก.ชุมนุม 
     x x  x x  
ศุกร์ 203:ประกาย203:ประกาย    203:ประกาย203:ประกาย203:ประกาย 
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.5/3:ส30208ม.5/3:ส30208ม.2/3:ส20234 
        x x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229