รหัสครู:207:นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 207:นางสาวบรรจง ถึกสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง  207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง
 Homeroomม.2/4:ค22102ม.2/6:ค22102ม.2/6:ค22102ม.1/7:ค21102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
อังคาร 207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง  207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง
 Homeroomม.2/4:ค22102ม.2/3:ค22102ม.2/2:ค22102ม.2/1:ค22102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง 207:บรรจง 207:บรรจง 207:บรรจง 
 Homeroomม.2/2:ค22102ม.2/3:ค22102 ม.2/1:ค22102 ม.3/4:ก23906 กก.ลส.-นน. 
   x x  x  x   
พฤหัสบดี 207:บรรจง  207:บรรจง207:บรรจง   207:บรรจง 
 Homeroom  ม.2/4:ค22102ม.2/3:ค22102   กก.ชุมนุม 
     x x     
ศุกร์ 207:บรรจง207:บรรจง  207:บรรจง 207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง207:บรรจง
 Homeroomกก.สวดมนต์  ม.2/1:ค22102 ม.1/7:ค21102ม.2/2:ค22102ม.1/7:ค21102ม.2/6:ค22102
      x  x x x x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229