รหัสครู:209:นางสุดารัตน์ บาดกระโทก

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 209:นางสุดารัตน์ บาดกระโทก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 209:สุดารัตน์ 209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์ 209:สุดารัตน์ 209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์
 Homeroom ม.5/5:ค30204ม.5/5:ค30204ม.5/5:ค30204 ม.5/3:ค32102 ม.6/3:ค30206PLC กลุ่มสาระฯ
    x x x  x  x 
อังคาร 209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์   209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์ 209:สุดารัตน์
 Homeroomม.6/3:ค30206ม.5/2:ค32102   ม.6/2:ค30206ม.5/4:ค32102 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x    x x  
พุธ 209:สุดารัตน์  209:สุดารัตน์  209:สุดารัตน์ 209:สุดารัตน์ 
 Homeroom  ม.6/2:ค30206  ม.5/1:ค32102 กก.ชุมนุม 
     x   x   
พฤหัสบดี 209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์ 209:สุดารัตน์  209:สุดารัตน์   
 Homeroomม.5/2:ค32102 ม.5/1:ค32102  ม.5/3:ค32102   
   x  x   x   
ศุกร์ 209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์209:สุดารัตน์   209:สุดารัตน์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/4:ค32102ม.6/3:ค30206ม.6/2:ค30206   ม.6/4:ก33906 
    x x x    x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229