รหัสครู:210:นายธนพล ชินอ่อน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 210:นายธนพล ชินอ่อน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 210:ธนพล210:ธนพล    210:ธนพล  210:ธนพล
 Homeroomม.6/1:ค30206    ม.2/5:ค22102  PLC กลุ่มสาระฯ
   x     x   
อังคาร 210:ธนพล   210:ธนพล    210:ธนพล
 Homeroom   ม.6/1:ค30206    PLC กลุ่มสาระฯ
      x     
พุธ 210:ธนพล     210:ธนพล210:ธนพล210:ธนพล 
 Homeroom     ม.1/6:ค21102ม.2/5:ค22102กก.ลส.-นน. 
        x x  
พฤหัสบดี 210:ธนพล210:ธนพล    210:ธนพล 210:ธนพล 
 Homeroomม.2/5:ค22102    ม.1/6:ค21102 ม.6/1:ค30206 
   x     x  x 
ศุกร์ 210:ธนพล210:ธนพล    210:ธนพล  210:ธนพล
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.1/6:ค21102  ม.1/2:ก21908
        x   x
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229