รหัสครู:310:นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 310:นางเพ็ญจันทร์ กฤตยานุวัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์  310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์
 Homeroomม.2/2:ว22102ม.2/2:ว22102ม.2/1:ว22102ม.2/1:ว22102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
อังคาร 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์  310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์
 Homeroomม.2/5:ว22102ม.2/5:ว22102ม.2/3:ว22102ม.2/3:ว22102  กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 310:เพ็ญจันทร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์    310:เพ็ญจันทร์ 
 Homeroom ม.2/2:ว22102ม.2/4:ว22102    กก.ลส.-นน. 
    x x      
พฤหัสบดี 310:เพ็ญจันทร์  310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์   310:เพ็ญจันทร์ 
 Homeroom  ม.2/5:ว22102ม.2/1:ว22102   กก.ชุมนุม 
     x x     
ศุกร์ 310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์310:เพ็ญจันทร์ 310:เพ็ญจันทร์   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.2/3:ว22102ม.2/4:ว22102ม.2/4:ว22102 ม.3/3:ส20236   
    x x x  x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229