รหัสครู:311:นางสาวลมัย เบาสูงเนิน

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 311:นางสาวลมัย เบาสูงเนิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย     311:ลมัย311:ลมัย
 Homeroomม.4/2:ว30222ม.4/2:ว30222     ม.5/2:ส30233PLC กลุ่มสาระฯ
   x x      x 
อังคาร 311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย    311:ลมัย
 Homeroomม.4/1:ว30222ม.4/1:ว30222ม.1/3:ว21102ม.1/3:ว21102    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 311:ลมัย     311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย 
 Homeroom     ม.1/1:ว21102ม.1/1:ว21102กก.ชุมนุม 
        x x  
พฤหัสบดี 311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย  311:ลมัย311:ลมัย  
 Homeroomม.1/6:ว21102ม.1/5:ว21102ม.1/5:ว21102  ม.1/3:ว21102ม.1/1:ว21102  
   x x x   x x  
ศุกร์ 311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย311:ลมัย 311:ลมัย 311:ลมัย 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/5:ว21102ม.1/6:ว21102ม.1/6:ว21102 ม.4/1:ว30222 ม.4/2:ว30222 
    x x x  x  x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229