รหัสครู:312:นางดวงรัตน์ ลอยฟู

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 312:นางดวงรัตน์ ลอยฟู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์  312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์
 Homeroomม.1/4:ว21102ม.6/1:ว33122ม.5/2:ว30224ม.5/2:ว30224  ม.6/1:ก33905 PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x   x  
อังคาร 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์    312:ดวงรัตน์
 Homeroomม.1/2:ว21102ม.1/2:ว21102ม.1/4:ว21102ม.1/4:ว21102    PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x     
พุธ 312:ดวงรัตน์  312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์   312:ดวงรัตน์ 
 Homeroom  ม.5/1:ว30224ม.5/1:ว30224   กก.ชุมนุม 
     x x     
พฤหัสบดี 312:ดวงรัตน์  312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์   
 Homeroom  ม.6/2:ว33122ม.6/2:ว33122 ม.1/2:ว21102   
     x x  x   
ศุกร์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์ 312:ดวงรัตน์312:ดวงรัตน์  
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/1:ว33122ม.6/1:ว33122ม.5/2:ว30224 ม.5/1:ว30224ม.6/2:ว33122  
    x x x  x x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229