รหัสครู:401:นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 401:นางชนิศา ฉอสุวรรณชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 401:ชนิศา 401:ชนิศา401:ชนิศา     401:ชนิศา
 Homeroom ม.4/4:ส31102ม.4/3:ส31102     PLC กลุ่มสาระฯ
    x x      
อังคาร 401:ชนิศา  401:ชนิศา401:ชนิศา   401:ชนิศา401:ชนิศา
 Homeroom  ม.3/3:ส23104ม.3/2:ส23104   ม.4/1:ส31102PLC กลุ่มสาระฯ
     x x    x 
พุธ 401:ชนิศา401:ชนิศา 401:ชนิศา401:ชนิศา  401:ชนิศา401:ชนิศา 
 Homeroomม.4/2:ส31102 ม.4/1:ส31102ม.3/1:ส23104  ม.3/4:ส23104กก.ชุมนุม 
   x  x x   x  
พฤหัสบดี 401:ชนิศา401:ชนิศา401:ชนิศา   401:ชนิศา401:ชนิศา401:ชนิศา 
 Homeroomม.4/2:ส31102ม.3/5:ส23104   ม.4/3:ส31102ม.4/4:ส31102ม.5/4:ส30233 
   x x    x x x 
ศุกร์ 401:ชนิศา401:ชนิศา401:ชนิศา401:ชนิศา    401:ชนิศา 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.4/5:ส31102ม.4/5:ส31104    ม.4/5:ส31102 
    x x     x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229