รหัสครู:402:นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 402:นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา 402:กษมาภา  402:กษมาภา
 Homeroomม.5/4:ส32102ม.2/3:ส22104ม.2/5:ส22104ม.2/4:ส22104 ม.5/2:ส32102  PLC กลุ่มสาระฯ
   x x x x  x   
อังคาร 402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา      402:กษมาภา
 Homeroomม.5/4:ส32102ม.5/3:ส32102      PLC กลุ่มสาระฯ
   x x       
พุธ 402:กษมาภา402:กษมาภา    402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา 
 Homeroomม.2/1:ส22104    ม.5/3:ส32102ม.6/4:ก33905กก.ชุมนุม 
   x     x x  
พฤหัสบดี 402:กษมาภา   402:กษมาภา 402:กษมาภา402:กษมาภา  
 Homeroom   ม.5/2:ส32102 ม.5/1:ส32102ม.2/2:ส22104  
      x  x x  
ศุกร์ 402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา402:กษมาภา  402:กษมาภา  
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.5/5:ส32102ม.5/5:ส32102ม.5/5:ส32104  ม.5/1:ส32102  
    x x x   x  
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229