รหัสครู:403:นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 403:นางสาวปนัดดา พงศ์มาลี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 403:ปนัดดา403:ปนัดดา 403:ปนัดดา403:ปนัดดา 403:ปนัดดา  403:ปนัดดา
 Homeroomม.6/3:ส33102 ม.6/2:ส33102ม.4/3:ส31104 ม.6/1:ส33102  PLC กลุ่มสาระฯ
   x  x x  x   
อังคาร 403:ปนัดดา 403:ปนัดดา403:ปนัดดา   403:ปนัดดา 403:ปนัดดา
 Homeroom ม.4/2:ส31104ม.4/4:ส31104   ม.6/4:ส33102 PLC กลุ่มสาระฯ
    x x    x  
พุธ 403:ปนัดดา 403:ปนัดดา 403:ปนัดดา   403:ปนัดดา 
 Homeroom ม.6/1:ส33102 ม.4/1:ส31104   กก.ชุมนุม 
    x  x     
พฤหัสบดี 403:ปนัดดา  403:ปนัดดา  403:ปนัดดา  403:ปนัดดา
 Homeroom  ม.6/3:ส33102  ม.6/2:ส33102  ม.4/2:ส30231
     x   x   x
ศุกร์ 403:ปนัดดา403:ปนัดดา403:ปนัดดา 403:ปนัดดา 403:ปนัดดา   
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.6/4:ส33102 ม.6/5:ส33102 ม.4/2:ก31905   
    x  x  x   
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229