รหัสครู:405:นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 405:นางพิมพ์ชณัฐ พลเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ
 Homeroom ม.3/4:ส23102 ม.3/2:ส23102 ม.3/3:ส23102กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x  x  x   
อังคาร 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ     405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ
 Homeroomม.3/4:ส23102     กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x        
พุธ 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 
 Homeroomม.3/1:ส23102ม.3/3:ส23102ม.3/5:ส23102ม.3/5:ส23102 ม.3/2:ส23102 กก.ลส.-นน. 
   x x x x  x   
พฤหัสบดี 405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ  405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 
 Homeroom ม.3/4:ส23102ม.3/2:ส23102ม.3/1:ส23102  ม.3/3:ส23102กก.ชุมนุม 
    x x x   x  
ศุกร์ 405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 405:พิมพ์ชณัฐ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.3/5:ส23102ม.3/6:ส23102ม.3/6:ส23104 ม.3/1:ส23102 ม.1/1:ส20232 
    x x x  x  x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229