รหัสครู:409:นายธรณ์ธีรุตน์ นาดี

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 409:นายธรณ์ธีรุตน์ นาดี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 409:ธรณ์ธีรุตน์ 409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์ 409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์
 Homeroom ม.1/1:ส21102ม.1/2:ส21102ม.1/3:ส21102 ม.2/2:ก22908กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x x x  x   
อังคาร 409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์ 409:ธรณ์ธีรุตน์   409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์
 Homeroomม.1/3:ส21102 ม.1/1:ส21102   กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
   x  x      
พุธ 409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์   409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์ 
 Homeroomม.5/1:ส32104ม.5/4:ส32104   ม.2/2:ส20234ม.5/3:ส32104กก.ลส.-นน. 
   x x    x x  
พฤหัสบดี 409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์  409:ธรณ์ธีรุตน์ 409:ธรณ์ธีรุตน์ 
 Homeroomม.1/3:ส21102ม.1/2:ส21102ม.5/2:ส32104  ม.1/1:ส21102 กก.ชุมนุม 
   x x x   x   
ศุกร์ 409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์409:ธรณ์ธีรุตน์   409:ธรณ์ธีรุตน์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.1/7:ส21102ม.1/7:ส21102ม.1/7:ส21102   ม.1/2:ส21102 
    x x x    x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229