รหัสครู:411:นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 411:นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 411:สุปราณี 411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี 411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี
 Homeroom ม.1/3:ส21104ม.2/4:ส22102ม.1/2:ส21104 ม.2/4:ส20234กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x x x  x   
อังคาร 411:สุปราณี 411:สุปราณี 411:สุปราณี 411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี
 Homeroom ม.1/1:ส21104 ม.2/2:ส22102 ม.1/4:ส21104กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
    x  x  x   
พุธ 411:สุปราณี  411:สุปราณี411:สุปราณี  411:สุปราณี411:สุปราณี 
 Homeroom  ม.1/5:ส21104ม.2/4:ส22102  ม.1/6:ส21104กก.ลส.-นน. 
     x x   x  
พฤหัสบดี 411:สุปราณี411:สุปราณี      411:สุปราณี 
 Homeroomม.2/2:ส22102      กก.ชุมนุม 
   x        
ศุกร์ 411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี 411:สุปราณี411:สุปราณี411:สุปราณี 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.2/2:ส22102ม.2/6:ส22102ม.2/6:ส22102 ม.2/6:ส22102ม.2/4:ส22102ม.2/4:ก22908 
    x x x  x x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229