รหัสครู:506:นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 506:นายยุทธภัณฑ์ เสิงกำปัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 506:ยุทธภัณฑ์     506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์
 Homeroom     ม.2/1:พ22104ม.5/1:พ30207 PLC กลุ่มสาระฯ
        x x  
อังคาร 506:ยุทธภัณฑ์     506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์
 Homeroom     ม.2/2:พ22104ม.5/2:พ30207ม.5/4:พ30207PLC กลุ่มสาระฯ
        x x x 
พุธ 506:ยุทธภัณฑ์   506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์ 
 Homeroom   ม.5/3:พ30207 ม.6/1:พ30211ม.6/2:พ30211กก.ชุมนุม 
      x  x x  
พฤหัสบดี 506:ยุทธภัณฑ์   506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์ 
 Homeroom   ม.2/4:พ22104 ม.2/3:พ22104ม.2/5:พ22104ม.6/3:ก33906 
      x  x x x 
ศุกร์ 506:ยุทธภัณฑ์506:ยุทธภัณฑ์    506:ยุทธภัณฑ์ 506:ยุทธภัณฑ์ 
 Homeroomกก.สวดมนต์    ม.6/4:พ30211 ม.6/3:พ30211 
        x  x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229