รหัสครู:507:นายชนะ แสงจันทร์งาม

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 507:นายชนะ แสงจันทร์งาม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 507:ชนะ  507:ชนะ    507:ชนะ507:ชนะ
 Homeroom  ม.2/3:พ22103    ม.5/1:ส30233PLC กลุ่มสาระฯ
     x     x 
อังคาร 507:ชนะ     507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ
 Homeroom     ม.2/4:พ22103ม.4/2:พ30205ม.5/1:ก32906PLC กลุ่มสาระฯ
        x x x 
พุธ 507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ  507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ 
 Homeroomม.4/4:พ30205ม.2/1:พ22103ม.3/1:พ23103  ม.2/5:พ22103ม.2/2:พ22103กก.ชุมนุม 
   x x x   x x  
พฤหัสบดี 507:ชนะ507:ชนะ    507:ชนะ507:ชนะ  
 Homeroomม.3/3:พ23103    ม.3/5:พ23103ม.4/1:พ30205  
   x     x x  
ศุกร์ 507:ชนะ507:ชนะ507:ชนะ 507:ชนะ  507:ชนะ507:ชนะ 
 Homeroomกก.สวดมนต์ม.3/4:พ23103 ม.4/3:พ30205  ม.3/2:พ23103ม.5/1:ก32905 
    x  x   x x 
เสาร์           
           
           
อาทิตย์           
           
           

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229