รหัสครู:601:นางอรุณศรี ศรีแก้ว

ย้อนกลับหน้าเดิม
ตารางสอน 601:นางอรุณศรี ศรีแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วัน/เวลาเข้าแถวHome roomคาบเรียนที่ 1คาบเรียนที่ 2คาบเรียนที่ 3คาบเรียนที่ 4พักกลางวันคาบเรียนที่ 5คาบเรียนที่ 6คาบเรียนที่ 7คาบเรียนที่ 8
08:00:00 น.
08:20:00 น.
08:20:00 น.
08:40:00 น.
08:40:00 น.
09:30:00 น.
09:30:00 น.
10:20:00 น.
10:20:00 น.
11:10:00 น.
11:10:00 น.
12:00:00 น.
12:00:00 น.
13:00:00 น.
13:00:00 น.
13:50:00 น.
13:50:00 น.
14:40:00 น.
14:40:00 น.
15:30:00 น.
15:30:00 น.
16:20:00 น.
จันทร์ 601:อรุณศรี      601:อรุณศรี601:อรุณศรี601:อรุณศรี
 Homeroom      กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
           
อังคาร 601:อรุณศรี   601:อรุณศรี 601:อรุณศรี601:อรุณศรี601:อรุณศรี601:อรุณศรี
 Homeroom   ม.4/1:ศ31101 ม.4/4:ศ31101กก.ลดเวลาเรียนกก.ลดเวลาเรียนPLC กลุ่มสาระฯ
      x  x   
พุธ 601:อรุณศรี       601:อรุณศรี 
 Homeroom       กก.ลส.-นน. 
           
พฤหัสบดี 601:อรุณศรี      601:อรุณศรี601:อรุณศรี 
 Homeroom      ม.4/3:ศ31101กก.ชุมนุม 
         x  
ศุกร์ 601:อรุณศรี601:อรุณศรี     601:อรุณศรี 601:อรุณศรี
 Homeroomกก.สวดมนต์     ม.4/2:ศ31101 ม.1/6:ก21908
         x  x
เสาร์ 601:อรุณศรี601:อรุณศรี601:อรุณศรี601:อรุณศรี601:อรุณศรี     
 ม.2/6:ศ22101ม.1/7:ศ21101ม.3/6:ศ23101ม.5/5:ศ32101ม.4/5:ศ31101     
  x x x x x     
อาทิตย์ 601:อรุณศรี601:อรุณศรี 601:อรุณศรี601:อรุณศรี     
 ม.1/7:ศ21101ม.6/5:ศ33101 ม.2/6:ศ22101ม.3/6:ศ23101     
  x x  x x     

Powered By webmaster @ 2016 Khamthalesor Vittaya School
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สพม.31 Telephone : 044-397229